С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Проект  „Партньорство за  прозрачност"  
 Гражданско наблюдение върху работата на съда в Сливен

Сливенски районен съд, съвместно със Сливенски окръжен съд,

е партньор на Клуб „Отворено общество” – Сливен

по проект„Партньорство за прозрачност.

Гражданско наблюдение върху работата на съда в Сливен”.

 

Проектът е финансиран от Инициатива за укрепване на съдебната

система на ААМР.

П Р О Е К Т

„Партньорство за прозрачност.

Гражданско наблюдение върху работата на съда в Сливен”

 

Обща цел:

Да се подпомогне ефективно, безпристрастно и прозрачно правораздаване в Сливен, като се активизират усилията на гражданското общество в подкрепа на съдебната реформа.

Конкретни цели:

  • Въвеждане на практиката на гражданското наблюдение върху изпълнението на законите в Сливен;
  • Повишаване квалификацията на магистратите в Сливенски съдебен окръг във връзка с приложението на закона срещу домашното насилие и закона за защита срещу дискриминацията.

Гражданско наблюдение върху работата на съда в Сливен:

         Тази дейност е в основата на проекта и с нея за първи път в Сливен ще бъде въведена практиката на граждански мониторинг върху работата на Сливенски районен съд и Сливенски окръжен съд. Този мониторинг ще се извършва от наблюдателите, които вече ще са преминали специално обучение относно наказателния и граждански процес, правилата за поведение в съдебната зала, целите и задачите на наблюдението. Наблюдението ще се осъществява върху предварително определени дела, свързани със Закона за обществените поръчки, Закона за търговския регистър, новия Наказателно-процесуален кодекс, Закона за защита срещу дискриминацията и Закона срещу домашното насилие. Събраните данни ще се анализират от експертите, като се формулират евентуални препоръки. Забелязаните проблеми ще се свеждат до вниманието на засегнатите професионалисти в системата на правосъдието, а отношенията на екипа с медиите ще се базират на строги правила, които имат за цел да не се пречи на работата на съда, както и да не се накърнява престижа на институцията. Наблюдателите ще осъществяват функциите си спазвайки стриктно принципите на безпристрастност и конфиденциалност. В рамките на проекта наблюдението над работата на съда в Сливен ще продължи в периода декември – април 2007 год.

         На базата на обработените карти, попълнени въз основа на преките наблюдения и в деловодствата, ще бъдат изготвени аналитични обобщения относно ефективността в прилагането на законите. Всички събрани данни ще бъдат надлежно проверени преди да бъдат взети под внимание. Крайният доклад ще бъде изработен от съответните експерти, ангажирани в проекта, и ще включва своеобразна картина на състоянието на правораздаването в града, видяна през “окото на обществеността” – наблюдателите - до 01.05.2007г.

 

 

 

 гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР