С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Обслужвани общини
Съдебни зали
Контакти
Банкова информация
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018 год.
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2016-2017 год.
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2015-2014 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2015-2014 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Обяви за работа  
 

                   О Б Я В А

 

                        РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН

 

Районен съд – Сливен обявява конкурс на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Държавен съдебен изпълнител” при Районен съд – Сливен, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от КТ (до завръщане на титуляра).

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ.

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Молба;

2. Автобиография;

3. Свидетелство за съдимост;

4. Медицинско свидетелство;

5. Документ за психично здраве;

6. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж (трудова книжка, осигурителна книжка и др.);

7. Декларация по чл. 162 от ЗСВ;

8. Нотариално заверени копия от диплом за висше образование по специалността „Право” и Удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

9. Декларация за несъвместимост и частни интереси по чл. 12 от ЗПУКИ.

Документите за участие в конкурса се подават в 7 (седем) дневен срок от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа, стая 115, етаж І,  при съдебния администратор на Районен съд – Сливен.

 

 

 

Обявата е публикувана във вестник „Сливенски новини” на 23.12.2016 г.

гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР