С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Обслужвани общини
Съдебни зали
Контакти
Банкова информация
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2016 год.
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2015-2014 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2015-2014 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
 Обяви за работа  
 

                                                    ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС                                                                                                                        

     

                                                   Р А Й О Н Е Н    С Ъ Д   -   С Л И В Е Н
                      п.к. 8800 гр. Сливен, пл. “Хаджи Димитър” №2, тел. 62-40-91, факс 044/66-20-47
                        
       
                                                                  З А П О В Е Д

                                                                   № РД-13-206
                                                          гр. Сливен, 20.11.2015 год.
                                                             Иван Манчев Димитров
                                                        За Административен ръководител -
                                                     Председател на Районен съд – Сливен
                                                  Съгласно Заповед № РД-13-131/17.07.2015 г.


                 Поради реорганизация на работата и провеждане на вътрешен конкурс в Районен съд – Сливен на обявената свободна щатна длъжност „Съдебен секретар” в СИС, на основание чл.80, ал.1, т.т.1 и 8 от Закона за съдебната власт, чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.133, ал.1 и 134, ал.1 от ПАС
               
                                                                     Н А Р Е Ж Д А М:

                  ИЗМЕНЯМ Заповед № РД-13-198/06.11.2015 г.  за обявяване на конкурс за заемането на 2 /две/ вакантни щатни бройки, от които една за длъжността “Съдебен деловодител”  и една за  длъжността „Съдебен секретар” в Районен съд – гр. Сливен, при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от КТ.

                  ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за заемането на 1/една/ вакантна щатна бройка за  длъжността „Съдебен деловодител” в Районен съд – гр. Сливен, при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от КТ.
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИЯ ДЕЛОВОДИТЕЛ:
Съдебния деловодител приема всички книжа, които постъпват в съда, като отнасящите се до изпълнителните дела и докладва същите на съответния ДСИ;  приема и регистрира входящата кореспонденция по изпълнителни дела и я разпределя; експедира изходящата кореспонденция по изпълнителните дела;  осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция по изпълнителните дела; води разносна книга; разпределя и направлява постъпилата поща по изпълнителните дела; комплектова образуваните и разпределени на ДСИ входящи документи; вписва данни по движението на делата в дневници и книги и в автоматизираната деловодна програма; придвижва съдебно-изпълнителните дела - изпълнява указанията на съдия-изпълнителя по делото; изготвя и изпраща призовки за изпълнение; издава запорни съобщения, удостоверения и др. книжа; следи за спазване на сроковете по делата и докладва на ДСИ; вписва данни и прави справки по делата.

            І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
           1. Минимална степен на завършено образование – “средно”;
           2. Трудов стаж – не по-малко от три години общ трудов стаж;
           3. Предимство – работа на същата, сходна или със същия характер длъжност или професия;
           4.    Да притежават добри машинописни, компютърни и организационни умения;
           5.Да имат познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
           6.    Да притежават добри комуникативни способности и умения за работа с граждани и работа в екип;

             ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
                     След изтичане на срока за подаване на документите, ще бъде назначена комисия, която да проведе конкурса, в следния ред:
             1. І-ви етап: Класиране по документи от комисия, на допуснатите и недопуснатите кандидати.
             2. ІІ-ри етап: Тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ,ПАС/, на съдебно-изпълнителната служба, на процесуалния закон - ГПК, за длъжността.
             3. ІІІ-ти етап: Проверка на познанията за компютърна грамотност -  познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване и документооборот.
             4. ІV-ти етап: Събеседване с допуснатите кандидати.

             ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ:
             1.Молба – заявление по образец;
             2.Копие от диплома за завършена образователна степен;
             3.Автобиография и ксеро-копие от трудова книжка;
             4.Декларация по чл. 131 от ПАС;
             5.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от  КТ.
             6.Свидетелство за съдимост.
             7.Медицинско свидетелство.
             Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.Минималният размер на основната заплата за длъжността „Съдебен деловодител” е 539 лв.
Молба за кандидатстване и длъжностна характеристика са на разположение в Съдебна палата – Районен съд - стая № 115, ет. І.
                С лицето спечелило конкурса първоначално ще бъде сключен договор на основание чл. 70 от КТ.
Място и краен срок за подаване на документите:
Краен срок за подаване на документите – 30 дни от датата на публикуване на обявата. За повече информация на телефон – 044/ 62-40-91.
                 Всички документи да се подават в стая № 118 – Регистратура на Районен съд – Сливен.
                 Всички протоколи и съобщения на конкурсната комисия да бъдат обявявани в интернет страницата на Районен съд – Сливен и на информационното табло за обяви.
Съдебният администратор да организира публикуване на обява в сайта на РС – Сливен, както и   поставянето й на таблото за обяви на съда.
                  Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на съдебния администратор.
                  Препис от заповедта ми да се връчи на лицата ангажирани в изпълнението й.
       
                    За АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ -
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ на РС-СЛИВЕН
                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ____/п/_______
                                                           /Ив. Манчев/
                               /Съгласно Заповед № РД-13-131/17.07.2015 г./
                                                               О  Б  Я  В  А

                                               РА Й О Н Е Н   С Ъ Д  -  С Л И В Е Н
          Районен съд – Сливен обявява конкурс за една вакантна длъжност „Съдебен деловодител”   в Служба „Съдебно изпълнение” в Районен съд – гр. Сливен,
                         І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „Съдебен деловодител”:
Съдебния деловодител приема всички книжа, които постъпват в съда, като отнасящите се до изпълнителните дела и докладва същите на съответния ДСИ;  приема и регистрира входящата кореспонденция по изпълнителни дела и я разпределя; експедира изходящата кореспонденция по изпълнителните дела;  осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция по изпълнителните дела; води разносна книга; разпределя и направлява постъпилата поща по изпълнителните дела; комплектова образуваните и разпределени на ДСИ входящи документи; вписва данни по движението на делата в дневници и книги и в автоматизираната деловодна програма; придвижва съдебно-изпълнителните дела - изпълнява указанията на съдия-изпълнителя по делото; изготвя и изпраща призовки за изпълнение; издава запорни съобщения, удостоверения и др. книжа; следи за спазване на сроковете по делата и докладва на ДСИ; вписва данни и прави справки по делата.

                         ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
                           1. Минимална степен на завършено образование – „Средно”;
                           2. Трудов стаж – не по-малко от три години общ трудов стаж;
                           3. Предимство – работа на същата, сходна или със същия характер длъжност или професия;
                           4.Да притежават добри машинописни, компютърни и организационни умения;
                           5.Да имат познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
                           6.Да притежават добри комуникативни способности и умения за работа с граждани и работа в екип;

                            ІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
                            След изтичане на срока за подаване на документите, ще бъде назначена комисия, която да проведе конкурса, в следния ред:
                             1. І-ви етап: Класиране по документи от комисия, на допуснатите и недопуснатите кандидати.
                             2. ІІ-ри етап: Тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ,ПАС/, на съдебно-изпълнителната служба, на процесуалния закон - ГПК, в частите, посочени за съответната длъжност.
                             3. ІІІ-ти етап: Проверка на познанията за компютърна грамотност -  познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване и документооборот.
                             4. ІV-ти етап: Събеседване с допуснатите кандидати.


                            ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ:
                              1.Молба – заявление по образец;
                              2.Копие от диплома за завършена образователна степен;
                              3.Автобиография и ксеро-копие от трудова книжка;
                              4.Декларация по чл. 131 от Правилника за администрацията в съдилищата;
                              5.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от  КТ.
                              6.Свидетелство за съдимост.
                              7.Медицинско свидетелство.
        Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност. Минималният размер на основната заплата за длъжността „Съдебен деловодител” е 539 лв.
             Молба за кандидатстване и длъжностна характеристика са на разположение в Съдебна палата – Районен съд - стая № 115, ет. І.
             С лицето спечелило конкурса първоначално ще бъде сключен договор на основание чл. 70 от КТ.
             Място и краен срок за подаване на документите:
             Краен срок за подаване на документите – 30 дни от датата на публикуване на обявата. За повече информация на телефон – 044/ 62-40-91.
             Всички документи се подават в стая № 118 – Регистратура на Районен съд – Сливен.
             Всички протоколи и съобщения на конкурсната комисия ще бъдат обявявани в интернет страницата на Районен съд – Сливен и на информационното табло за обяви в съда.
              Обявата е публикувана на 13.11.2015 г. във в-к „Сливенски новини” и изменена със заповед № РД-13-206/20.11.2015 г.

             КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ  -  14.12.2015 г.
                                                               У В Е Д О М Л Е Н И Е        Уважаеми участници,

             Уведомяваме Ви, че след обявения със Заповед № РД-13-206/20.11.2015 г.  конкурс за заемането на 1/една/ вакантна щатна бройка   за  длъжността    „Съдебен деловодител”  в  Районен съд  –  гр. Сливен, при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от КТ, с Решение на Комисия „Съдебна администрация” на Висш съдебен съвет по протокол № 49 от проведено заседание на 25.11.2015 г. е направено предложение  да   се намали щатната численост на Районен съд – Сливен с 2 /две/ свободни щатни бройки за длъжностите:  „съдебен секретар”  и „съдебен деловодител-СИС”.
            Конкурсната процедура ще продължи при тези условия, до вземане на окончателно решение относно предложението за намаляване на щатната численост на Районен съд – Сливен от ВСС.
                                                                                                                       от РЪКОВОДСТВОТОгр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР