С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Обслужвани общини
Съдебни зали
Контакти
Банкова информация
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018 год.
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2016-2017 год.
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2015-2014 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2015-2014 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Новини / Обяви  
 

Р А Й О Н Е Н    С Ъ Д   -   С Л И В Е Н

                           п.к. 8800 гр. Сливен, пл. “Хаджи Димитър” №2,тел. /факс 044/62-40-91,

                                                           

   З А П О В Е Д

№ РД-13- 84

гр. Сливен, 12.04.2018 год.

Живка Кирилова Желязкова - Спирова

 Административен ръководител -

 Председател на Районен съд – Сливен

На основание чл. 80, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗСВ , във връзка със Заповед № РД-13-72/28.03.2018 г. при спазване на принципите на публичност и прозрачност в процедурата по избор на банка за обслужване на сметките на Районен съд - Сливен, както и равнопоставеност на всички участници в нея, съобразно изискванията на решения на ВСС по протокол №20/22.05. 2005 год. и по протокол №53/19.12. 2006 год., във връзка ползваните  празнични и почивни дни

Н А Р Е Ж Д А М: 

УДЪЛЖАВАМ срока за представяне на  необходимите документи за  участие в избор на банка за обслужване на сметките на Районен съд – Сливен, цитирани в Заповед  № РД-13-72/28.03.2018 г. на Административния ръководител – председател на Районен съд – Сливен до 20.04.2018 г.

                                                                                                                   АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ

                                                                 Р А Й О Н Е Н    С Ъ Д   -   С Л И В Е Н
                                       п.к. 8800 гр. Сливен, пл. “Хаджи Димитър” №2,тел. /факс 044/62-40-91,                         
                                                                                          З А П О В Е Д

                                                                                             № РД-13-72
                                                                               гр. Сливен, 28.03.2018 год.
                                                                   Живка Кирилова Желязкова - Спирова
                                                                               Административен ръководител -
                                                                          Председател на Районен съд – Сливен

         На основание чл. 80, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗСВ , при спазване на принципите на публичност и прозрачност в процедурата по избор на банка за обслужване на сметките на Районен съд - Сливен, както и равнопоставеност на всички участници в нея, съобразно изискванията на решения на ВСС по протокол №20/22.05. 2005 год. и по протокол №53/19.12. 2006 год.,

                                                                                              Н А Р Е Ж Д А М:

      1. Да се проведе процедура по избор на банка за обслужване на сметките на Районен съд – Сливен.
      2. Оповестяването на процедурата за избор на банка за обслужване на сметките на Районен съд – Сливен да се извърши, както следва:
       • В срок до три дни да се изпрати покана за участие, в едно с копие от заповедта до банките (клонове и офиси) функциониращи на територията на гр. Сливен, като получаването им да се удостовери с обратна разписка;
         •Поканата за участие, както и настоящата заповед да се публикуват на интернет страницата на Районен съд – Сливен.
       3. В процедурата за избор на банка за обслужване на сметките на Районен съд - Сливен могат да участват банките, които представят следните документи:
         •Заявление за участие в процедурата за избор на банка за обслужване на сметките на Районен съд – Сливен;
         • Удостоверение (разпечатка) от Търговския регистър за актуално състояние на банката;
         •Заверено копие от договор с Министерство на финансите, за обслужване на плащания в СЕБРА и транзитните сметки;
         •презентация на банката (със задължително посочване на клиенти – бюджетни организации, вкл. и такива, обслужвани в гр. Сливен);
         •Описание на предвижданата организация на банково обслужване на Районен съд – Сливен;
         •Заверено копие на пълен лиценз за извършване на банкова дейност;
         • Предложение за такси и комисионни в лева, за обслужване на клиенти на органите на съдебната власт при акумулиране на държавни такси и депозитни средства в цялата клонова мрежа на банката;
         •Лихвени проценти по банкови сметки, не по ниски от 1.95 %, съгласно решение на ВСС
         •Декларация за възможността за въвеждане на ПОС-терминални устройства за обслужване операциите на съда по събирането на държавни такси чрез картови разплащания, съобразно разпоредбата на чл. 4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
         •Декларация за възможността всеки работен ден да предоставят информация за състоянието на инициираните платежни нареждания, както и информация за оборотите и салдата по сметките на съда в рамките на следващия работен ден;
         •Декларация за възможността да предоставят информация за начислените лихви по сметките на съда в тридневен срок, след поискването.
         •Декларация за възможността да експортиране на банковите парагони в Microsoft Excel, посредством интернет банкиране;
         •Декларация за възможността да извършват масови плащания без такси и комисионни, свързани с възнаграждения на персонала на съда и участници в съдебния процес. При наличието на финансови средства по банковите сметки, плащането да се осъществява в рамките на деня, в който са представени документите от наредителя;
         •Конкретна оферта в табличен вид, единствено по зададените показатели за избор на обслужваща банка, утвърдени с решение на ВСС по протокол № 20/22.06.2005 г., както следва:
№ по ред    
                                                    Показатели                                             Процент на тежест на отделните показатели
1                                                2                                                                            3
1    Такси и комисионни за обслужване на клиенти на органите на съдебната власт    10 %
    1.1. Парични вноски в лв.                                5 %
    1.2. Международни преводи във валута         5 %
2    Електронно банкиране                                 5 %
3    Такси и комисионни за разплащане по система РИНГС      5 %
4    Лихви по банкови сметки       40 %
    4.1. В лева           25 %
    4.2. във валута    15 %
5    Ежеседмично /ежедневно/ инкасиране      5 %
6    Време за обслужване на плащанията       10 %
7    Банков рейтинг    10 %
8    Кореспондентски отношения                      5 %
9    Клонова мрежа    5 %
10    Предоставени кредити/овърдрафт на служители    5 %
    Всичко    100 %

При необходимост, офертата по всеки показател се придружава и със съответното текстово обяснение.
       4. Приемането на документи за участие в процедурата по избор на обслужваща банка да се осъществи по следния ред:
    •заявлението и приложенията към него се представят в запечатан, непрозрачен плик, с надпис от външната му страна, съдържащ името на банката – подател, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес;
    •документите се подават в сградата на Районен съд – гр. Сливен, етаж 1 стая 118 - Регистратура, всеки работен ден до 15.04.2018 год. (включително), в рамките на работното време от 08.30 до 17,00 часа;
    •при приемане на документите, върху плика се изписват трите имена и длъжността на лицето, което го подава, името и длъжността на служителя на Районен съд – гр. Сливен, който приема плика, датата, часа и поредния номер на подаване;
    •не се приемат документи за участие, представени след изтичане на крайния срок или представени в незапечатан, прозрачен, ненадписан или скъсан плик, като тези обстоятелства се удостоверяват от приемащия ги служител;
    •не може да се откаже приемане на документи и от банка, на която не е изпратена покана за участие.
      5. Приетите документи се съхраняват по начин и при условия, осигуряващи запазване целостта на пликовете и предпазване от достъп до момента на предоставянето им на комисията.
      6. След изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие, с отделна заповед, административния ръководител – председател на съда назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. На комисията се предоставят всички приети документи за участие.


гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР