С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Новини / Обяви  
 

                           О  Б  Я  В  А

                РА Й О Н Е Н   С Ъ Д  -  С Л И В Е Н

 

В съответствие със Заповед № РД-13-182/27.07.2018 год. на Адм. ръководител –Председател на СлРС, Районен съд – Сливен обявява конкурс за една свободна щатна бройка за длъжност  “съдебен архивар”   в Районен съд – гр. Сливен.

В съответствие със Заповед № РД-13-188/30.07.2018 год. на Адм. ръководител –Председател на СлРС, Районен съд – Сливен обявява конкурс за една свободна щатна бройка за длъжност  “съдебен секретар СИС”   в Районен съд – гр. Сливен

Основни задължения за длъжността „Съдебен архивар”:

Осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги, документи, които не се отнасят до образувани дела; Води архивна книга и наръчник. Класифицира и архивира граждански, административни и наказателни дела; Поддържа целостта на системата за архивиране, като осигурява правилен достъп до делата.

Основни задължения за длъжността „Съдебен секретар СИС”:

Организира превеждането на постъпилите по изпълнителните дела суми на взискателите, след разпореждане на ДСИ и следи за финансовата и счетоводната отчетност на набирателната сметка на съда по отношение на сумите, постъпили по изпълнителните дела.

Основни изисквания:

          1. Минимална степен на завършено образование – “средно”;

 2. Да притежават добри компютърни умения;

 3. Да имат познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

 4. Да притежават добри комуникативни способности и умения за работа с граждани и работа в екип;

Провеждане на конкурс:

   1. І-ви етап: Класиране по документи от комисия, на допуснатите и недопуснатите кандидати.

   2. ІІ-ри етап: Тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ,ПАС/.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ:

1.    Молба – заявление по образец;

2.    Копие от диплома за завършена образователна степен;

3.    Автобиография и ксеро-копие от трудова книжка;

4.    Декларация по чл. 136 от ПАС;

5.     Декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от  КТ.

6.    Медицинско свидетелство.

                        Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.Минималният размер на основната заплата за длъжността „Съдебен архивар” е 607 лв. Минималният размер на основната заплата за длъжността „Съдебен секретар СИС” е 621 лв.

Молба за кандидатстване и длъжностна характеристика са на разположение в Съдебна палата – Районен съд - стая № 115, ет. І.

С лицето спечелило конкурса първоначално ще бъде сключен договор на основание чл. 70 от КТ.

Място и краен срок за подаване на документите:

Краен срок за подаване на документите – 30 дни от датата на публикуване на обявата. За повече информация на телефон – 044/ 62-40-91; 044/ 66-20-47.

Всички документи да се подават в стая № 118 – Регистратура на Районен съд – Сливен.

 Молбата за кандидатстване и длъжностната характеристика, могат да бъдат изтеглени и от WEB страницата на РС – Сливен: slivenrs.court-bg.org. 

Обявата е публикувана във в-к „Сливенски новини” брой 27 от 24.08.2018 г.

Краен срок за подаване на документи – 24.09.2018 г.

МОЛБА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.136 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СЪДИЛИЩАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБАТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА - СЪДЕБЕН АРХИВАР

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА- СЕКРЕТАР СИСгр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР