- .

1.4.2014. 30.4.2014.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1082/2006, VI ... ... :
.
24.4.2014.
2 No 6367/2010, I ... ,
:
.
23.4.2014.
3 No 6621/2010, I . / ... ,
:
.
23.4.2014.
4 No 3239/2012, VII ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
30.4.2014.
5 No 368/2013, VI ... ... :
.
1.4.2014.
6 No 718/2013, VI ... ... :
.
15.4.2014.
7 No 1006/2013, II ... ... :
. -
14.4.2014.
8 No 1105/2013, II ... ... :
. -
15.4.2014.
9 No 1327/2013, V . / :
.
30.4.2014.
10 No 1730/2013, I .200 ... :
.
9.4.2014.
22.4.2014.
11 No 1772/2013, II ... :
. -
14.4.2014.
12 No 1775/2013, III ...,
...,
...
... :
.
2.4.2014.
13 No 1799/2013, VIII ... ... :
.
25.4.2014.
14 No 1831/2013, VIII . - . 49 ... ... :
.
3.4.2014.
3.4.2014.
15 No 1848/2013, VII . / ... :
.
4.4.2014.
16 No 2197/2013, VII . / -66- :
.
15.4.2014.
17 No 2560/2013, II . / ... :
. -
28.4.2014.
18 No 2684/2013, VIII . / ...,
...
- :
.
28.4.2014.
19 No 2746/2013, III . - . 49 ... ... :
.
24.4.2014.
20 No 2808/2013, VI ... ... :
.
9.4.2014.
21 No 3040/2013, I . - . 49 ... ... :
.
17.4.2014.
22 No 3160/2013, V . / ... :
.
15.4.2014.
23 No 3161/2013, II . / :
. -
14.4.2014.
24 No 3289/2013, VI ... ... :
.
10.4.2014.
25 No 3385/2013, II ... ... :
. -
28.4.2014.
26 No 3617/2013, III .200 ...,
...
:
.
11.4.2014.
27 No 3763/2013, VIII . - . 49 ... ... :
.
7.4.2014.
29.4.2014.
28 No 3835/2013, II . / ... :
. -
22.4.2014.
29 No 3911/2013, VI . / - ... :
.
30.4.2014.
30 No 3932/2013, I . / -- - :
.
10.4.2014.
31 No 3972/2013, VIII . / ... :
.
30.4.2014.
32 No 4030/2013, VII . / ... ...,
...,
...
:
.
14.4.2014.
33 No 4195/2013, VII .200 ... :
.
11.4.2014.
34 No 4231/2013, V . / - :
.
28.4.2014.
35 No 4397/2013, VII . / ...,
...
...,
...
:
.
30.4.2014.
36 No 4398/2013, II . / ... .... :
. -
22.4.2014.
37 No 4446/2013, III . / ... :
.
2.4.2014.
38 No 4448/2013, VI . / ... :
.
11.4.2014.
39 No 4459/2013, VIII ... ... :
.
30.4.2014.
40 No 4469/2013, II . / ... :
. -
23.4.2014.
41 No 4470/2013, VII . / ... :
.
29.4.2014.
42 No 4487/2013, II . / ... :
. -
22.4.2014.
43 No 4534/2013, V . / ... :
.
7.4.2014.
44 No 4535/2013, V . / ... :
.
2.4.2014.
45 No 4604/2013, I . / ....,
...,
...
:
.
24.4.2014.
46 No 4664/2013, VIII . / ... :
.
1.4.2014.
47 No 4722/2013, II ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
. -
23.4.2014.
48 No 4771/2013, VIII . / ... :
.
23.4.2014.
49 No 4796/2013, III . / ... ... :
.
23.4.2014.
50 No 4798/2013, I ... ... :
.
14.4.2014.
51 No 4799/2013, III . / ... :
.
11.4.2014.
52 No 4854/2013, V . / ... :
.
1.4.2014.
53 No 4937/2013, V . / ... :
.
28.4.2014.
54 No 4939/2013, III . / ... :
.
8.4.2014.
22.4.2014.
55 No 5018/2013, I . / ... :
.
25.4.2014.
56 No 5073/2013, VI . / ... ,
...
:
.
11.4.2014.
57 No 5095/2013, I . / ... :
.
23.4.2014.
58 No 5247/2013, VIII ... - :
.
9.4.2014.
59 No 5250/2013, I . / - ... :
.
17.4.2014.
60 No 5251/2013, VII . / - ... :
.
29.4.2014.
61 No 5254/2013, VIII . / - :
.
11.4.2014.
62 No 5257/2013, III . / 93- ... :
.
2.4.2014.
2.4.2014.
63 No 1/2014, II . / - ... :
. -
23.4.2014.
64 No 15/2014, VII . / :
.
9.4.2014.
17.4.2014.
65 No 45/2014, III . / ... :
.
2.4.2014.
30.4.2014.
66 No 47/2014, I . / ... :
.
23.4.2014.
67 No 116/2014, III ... ... :
.
24.4.2014.
68 No 119/2014, VII . / - ... :
.
4.4.2014.
23.4.2014.
69 No 174/2014, VIII . / ... - :
.
25.4.2014.
70 No 187/2014, VI ... ... :
.
9.4.2014.
9.4.2014.
71 No 188/2014, VIII ... ... :
.
28.4.2014.
72 No 243/2014, V . / -92 :
.
23.4.2014.
73 No 260/2014, VIII . / ... - :
.
29.4.2014.
74 No 356/2014, VIII . - . 49 ... ... :
.
16.4.2014.
16.4.2014.
75 No 357/2014, I . - . 49 ... ... :
.
22.4.2014.
76 No 440/2014, VIII . - . 49 ... ... :
.
10.4.2014.
29.4.2014.
77 No 446/2014, III ... - - :
.
11.4.2014.
78 No 527/2014, III . / ... :
.
24.4.2014.
79 No 536/2014, VII . - . 49 ... ... :
.
3.4.2014.
3.4.2014.
80 No 537/2014, V . - . 49 ... ... :
.
28.4.2014.
81 No 541/2014, VIII - . 50 ....,
...
:
.
3.4.2014.
82 No 663/2014, VI ... :
.
30.4.2014.
83 No 664/2014, III ... :
.
24.4.2014.
84 No 665/2014, I ... :
.
22.4.2014.
85 No 666/2014, III . / :
.
24.4.2014.
86 No 668/2014, VI . 19 ... :
.
2.4.2014.
22.4.2014.
87 No 669/2014, VIII - . 143 ...,
...
... :
.
1.4.2014.
88 No 671/2014, III . - . 49 ... ... :
.
2.4.2014.
2.4.2014.
89 No 694/2014, VII . / :
.
11.4.2014.
23.4.2014.
90 No 718/2014, VII . / :
.
29.4.2014.
91 No 743/2014, VII - . 150 ... ... :
.
4.4.2014.
14.4.2014.
92 No 840/2014, II - . 50 ...,
...
:
. -
8.4.2014.
8.4.2014.
93 No 841/2014, III - . 50 ...,
...
:
.
2.4.2014.
94 No 874/2014, III . / :
.
1.4.2014.
23.4.2014.
95 No 924/2014, II - . 50 ...,
...
:
. -
8.4.2014.
8.4.2014.
96 No 1080/2014, VIII . / :
.
30.4.2014.
97 No 1083/2014, V . / - ... :
.
17.4.2014.
25.4.2014.
98 No 1088/2014, VIII - . 50 ...,
...
:
.
2.4.2014.
2.4.2014.
99 No 1172/2014, VII - . 50 ....,
...
:
.
3.4.2014.
3.4.2014.
100 No 1172/2014, VII - . 50 ....,
...
:
.
10.4.2014.
101 No 1177/2014, III ... ... :
.
14.4.2014.
102 No 1179/2014, VIII .26 :
.
17.4.2014.
103 No 1212/2014, VII . / :
.
24.4.2014.
104 No 1228/2014, VII .26 :
.
2.4.2014.
17.4.2014.
105 No 1229/2014, II .26 :
. -
7.4.2014.
25.4.2014.
106 No 1238/2014, VII - . 150 ... ... :
.
23.4.2014.
107 No 1247/2014, VI .26 :
.
10.4.2014.
108 No 1248/2014, III .26 :
.
9.4.2014.
109 No 1287/2014, I - . 50 ...,
...
:
.
22.4.2014.
22.4.2014.
110 No 1294/2014, I ... ... :
.
23.4.2014.
111 No 1322/2014, VI . / ... :
.
11.4.2014.
112 No 1356/2014, III - . 50 ...,
...
:
.
24.4.2014.
113 No 1400/2014, I - . 50 ...,
...
:
.
22.4.2014.
114 No 1492/2014, V . / :
.
11.4.2014.
24.4.2014.
115 No 1539/2014, II - . 50 ...,
...
:
. -
24.4.2014.
116 No 1568/2014, VII .26 :
.
10.4.2014.
117 No 1573/2014, VIII . / :
.
23.4.2014.
118 No 1576/2014, V - . 50 ...,
...
:
.
28.4.2014.
28.4.2014.
119 No 1580/2014, VII - . 50 ....,
..
:
.
10.4.2014.
10.4.2014.
120 No 1583/2014, I .26 :
.
22.4.2014.
121 No 1626/2014, I . / ... :
.
23.4.2014.
122 No 1629/2014, VII ...,
...
:
.
29.4.2014.
29.4.2014.
123 No 1682/2014, V .26 :
.
28.4.2014.
124 No 1713/2014, III 1393/2007 ... :
.
22.4.2014.
125 No 1787/2014, V .26 :
.
28.4.2014.
126 No 1893/2014, VI - . 50 ...,
....
:
.
30.4.2014.
127 No 1929/2014, II ... :
. -
24.4.2014.
128 No 1934/2014, III ... :
.
24.4.2014.
129 No 1938/2014, VI ... :
.
23.4.2014.