Р Е Ш Е Н И Е №

                               Гр.Сливен, 16.12.2014г.

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

   Сливенски районен съд, гражданско отделение, VІІ-ми състав в публично съдебно заседание на дванадесети декември, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: Мария Каранашева

при участието на секретаря Д.Н.

като разгледа докладваното гр.д.№4557 по описа за 2014г.,

на Сливенски районен съд,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

 

   ...........................................................................

 

Р Е Ш И:

 

   ПРЕКРАТЯВА брака, сключен с Акт за граждански брак № 31/14.02.2011г. в гр.Сливен между К.Д.С.,*** и Е.К. А., след сключването на брака С.,*** на основание чл.50 от СК по взаимно съгласие на страните.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните К.Д.С.,*** и Е.К. А., след сключването на брака С.,*** споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1.ПРЕДОСТАВЯТ се за упражняване родителските права спрямо малолетното дете К.К. С., ЕГН ********** на майката Е.К. А., след сключването на брака С.,***.

2.Определя местоживеене на малолетното дете К.К. С., ЕГН **********  при майката Е.К. А., след сключването на брака С., ЕГН ********** на адрес ***.

3.ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата  К.Д.С.,*** и малолетното дете К.К. С., ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя   от месеца, с преспиване, от 9.00часа на съботния ден до 17.00часа на неделния ден,  както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, както и свободен режим на лични контакти

 4.Бащата К.Д.С.,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изплаща месечна издръжка на малолетното дете К.К. С., ЕГН **********, чрез неговата майка  и законен представител Е.К. А., след сключването на брака С.,***  в размер на 90лв/ деветдесет лева/, считано от 16.12.2014г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска до окончателното й изплащане, до настъпването на законови причини за изменяване или прекратяване на издръжката..

  5.Семейно жилище, находящо се  в  гр.С., кв.К. бл...., вх.., ап...., собственост на родителите на Е.К.  се предоставя за ползване на Е.К.С..

 6.След прекратяването на брака Е.К.С. ще  носи предбрачното си фамилно име А..

7.Страните заявяват,  че не желаят  лична издръжка един от друг след прекратяването на брака.

8. По време на брака си страните не са придобивали недвижими имоти, а движимите вещи които  имат са разпределени помежду им и нямат претенции един към друг.

       ОСЪЖДА  Е.К. А., след сключването на брака С.,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС окончателна държавна такса за развода в размер на 30,00 (тридесет) лева.

ОСЪЖДА К.Д.С.,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС окончателна държавна такса за развода в размер на 30,00 (тридесет) лева и  държавна такса за размера на спогодената издръжка в размер на 64.80лева (шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки).

   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: