Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  

  12.12.2014г.

                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав в съдебно заседание на осми декември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТОЗАР СВЕТИЕВ

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №4405 по описа на съда за 2014 год., за  да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е по молба с правно основание чл.50 от СК и се движи по реда на чл.330 от ГПК.

            В молбата си молителите твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие бракът им да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие. Постигнали споразумение по чл.51 от СК.

            От съда се иска да постанови решение, с което да прекрати гражданския брак на молителите с развод по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото между тях споразумение по чл.51 от СК.

            В съдебно заседание молителите се явяват лично и с пълномощник. Молбата се поддържа.

            От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Молителите Й.Г. и П.Г. са сключили граждански брак на 26.06.1998г. в гр.Твърдица. От брака си имат едно непълнолетно дете.Предбрачното фамилно име на съпругата е Янкова.

            Съпрузите са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие бракът им да бъде прекратен с развод. Постигнали са споразумение по чл.51, ал.1 от СК,  с което са уредили своите отношения.

            Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

            Молбата е допустима. Същата е основателна, тъй като съпрузите са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака с развод. Постигнатото между тях споразумение по чл.51, ал.1 от СК  е пълно и не противоречи на закона и морала.

            Предвид изложеното, съдът следва да постанови решение, с което да прекрати гражданския брак на молителите с развод по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото между тях споразумение по чл.51, ал.1 от СК.

            По правилата на процеса всеки от молителите следва да бъде осъден да заплати  окончателна държавна такса за развода в размер на по 20 лева, а молителят  Г. и  държавна такса върху издръжката в размер на 61,20 лева.

            Ръководен от горното, съдът

                                                            Р  Е   Ш  И  :

 

     ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ сключения на 26.06.1998г. в гр.Твърдица граждански брак между Й.Е.Г. с ЕГН-********** *** и П.М.Г. с ЕГГН-********** ***.

     УТВЪРЖДАВА  постигнатото споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

            1. Родителските права върху непълнолетното дете ПЛАМЕН ПЕТРОВ Г., роден на ***г. с ЕГН ********** ще се упражняват от майката Й.Е.Г. и детето ще живее при майката на адрес: гр. Перник, кв. „Мошино”, ул.„Младен Стоянов” бл.8, вх. Д, ет.7, ап.112.

2. На бащата П.М.Г. с ЕГН********** се определя режим на лични отношения с детето Пламен Петров Г., роден на ***г. с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа на съботния ден до 18 часа на неделния ден, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, както и винаги, когато бащата пожелае и детето и майката са съгласни за това.

3. Бащата П.М.Г. с ЕГН********** се задължава да заплаща на непълнолетното дете ПЛАМЕН ПЕТРОВ Г., роден на *** г. с ЕГН ********** със съгласието на неговата майка и законен представител Й.Е.Г. месечна издръжка в размер на 85 /осемдесет и пет/ лева, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака, до навършване на пълнолетие на детето или настъпване на друга законна причина за изменение или прекратяване на издръжката.

4. Семейното жилище – къща с административен адрес: гр. Твърдица, обл. Сливен, ул.„В.Левски” № 2, която е лична собственост на съпруга П.М.Г. ще се ползва от П.М.Г. с ЕГН **********.

5. Не се желае издръжка един на друг.

6. След прекратяване на брака Й.Е.Г. ще носи предбрачното си фамилно име ЯНКОВА.

7. Окончателната държавна такса за развода ще се заплати от двамата съпрузи по равно, а държавната такса върху издръжката – от съпруга.

8. С настоящото споразумение се уреждат всички лични отношения и никой не може да има каквито и да е претенции спрямо другия.

      ОСЪЖДА Й.Е.Г. с ЕГН-********** *** да заплати в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева.

       ОСЪЖДА П.М.Г. с ЕГГН-********** *** да заплати в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 81,20 лева /осемдесет и един лева и 20 стотинки/.

            Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: