Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е   №____

                                      гр. Сливен, 29.12. 2014 година.

                                        В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав в съдебно заседание на единадесети декември през две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

при секретаря М.Т., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело  № 4007 по описа на съда за 2014 година, за  да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по предявен иск с правно основание чл.150 във връзка с чл. 143 от СК. Движи се по реда на чл. 310 и следващите от ГПК.

В исковата молба се твърди, че от определянето на издръжката за малолетното дете ЯСМИН са изминали три години и нуждите му са се увеличили. Изтъква се, че детето е алергично и от 14.01.2014 година е на медикаментозно лечение, налагащо допълнителни разходи, свързани с издръжката на детето. Сочи се, че по указания на клиничен алерголог от Стара Загора, предприетото лечение ще продължи поне три години, като периодично ще се провеждат проследяване в клиника в гр. Стара Загора, което е свързано с допълнителни разходи за транспорт и прегледи. Твърди се, че средствата на майката, работеща, като начален учител в ОУ „Св.Климент Охридски” – с. Блатец и определената издръжка не са достатъчни за покриване на ежемесечните разходи за малолетното дете. Посочено е, че майката и детето към момента на подаване на исковата молба живели на квартира, за която плащали 130,00 лева месечен наем.  Иска се издръжката, която е определена по гражданско дело № 4663 по описа на РС-Сливен за 2011 година да се увеличи от 90 на 200 лева месечно. Претендира се за присъждане на лихви за забава и направените по разноските делото.

Ответникът е представил отговор на исковата молба, в който предявеният иск се оспорва  и се иска отхвърлянето му,  като неоснователен. Оспорва твърденията за увеличаване нуждите на детето. Прави възражение, че от страна на майката на детето се правят излишни разходи във връзка със здравословното му състояние, с цел да се обоснове по - висока нужда от средства за издръжка на детето. Посочва, че живее на квартира в гр. Стара Загора, за което заплаща наем в размер на 130.00 лева, както и че учи във Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” – философски факултет и таксата му за семестър е 600.00 лева. Допълнително са му нужни средства за квартира и препитание при провеждане на очните занятие. Плаща заем към банка ДСК в размер на 160 лева, наред с което разходва средства за пътни, за да се прибере от местоработата си в село Новачево.  Претендира присъждане на всички направени по делото разноски.

В съдебно заседание ищцата не се явява. Представлява се и от адв. Ч., който поддържа исковата молба и моли за нейното уважаване.

Редовно призованият ответник не се явява в съдебно заседание. Представлява от адв.О.,  който оспорва основателността на исковата претенция по съображенията изложени в отговора.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:                                                                                                                 

Ясмин Бейсимова Рамаданова е родена на *** година и нейни  родители са майка-А.Х. Хасанова и баща Б.Р.Х..

Малолетното дете е редовна ученичка във Х-то СОУ  в гр. Сливен и посещава занималня. /св.пок./

С влязло в сила съдебно  решение № 827 от 18.10.2011 година,   постановено по  гр.д. № 4663 по описа на СлРС за 2011 година, ответникът по настоящото  дело е осъден да заплаща месечна издръжка за малолетната си дъщеря Ясмин  в размер на 90 лева. Със същото решение упражняването на родителските права спрямо детето е предоставено на майката.

 Ищцата работи като начален учител в ОУ „Св.Климент Охридски” – с. Блатец  и е получила средно месечно нетно трудово възнаграждение за периода м. юли 2014 година м. септември 2014 година в размер на 480.03 лева.

Ответникът е в трудоспособна възраст. Същият работи като кадрови военнослужещ във военно формирование 48340 – Стара Загора и е получил средно месечно брутно трудово възнаграждение за периода  от 01.11.2013 година до 01.10.2014 година в размер на 994,41 лева.

Ищцата и малолетното дете живеят в отдаден им по силата на договор за наем обект, за което заплащат наемна цена в размер на 130,00 лева.

Ответникът живее в жилище под наем, за което заплаща 130,00 лева. Съгласно уверение № 12 от 01.11.2014 година ответникът е записан през 2014/2015 учебна година в първи семестър на първи курс – задочно обучение, за висше образование на образователна квалификационна степен „Магистър” по специалност „Психология” във Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” – „Философски” факултет и таксата му за семестър е 325.00 лева. И двете страни  плащат вноски по кредити за текущо потребление, като тегленият от ищцата кредит е в размер на 600 лева, а този на ответника в размер на 5000 лева.

Никоя от страните няма задължения за издръжка спрямо други ненавършили пълнолетие деца.

Детето Ясмин страда от заболяване, за което се налага закупуването на лекарства и разходи за транспорт и прегледи за проследяване на състоянието му.

Исковата молба е заведена на 15.10.2014 година.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото доказателства, които са безпротиворечиви и като допустими, относими и необходими съдът ги кредитира изцяло.    

Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

Исковата претенция с правно основание по чл.150, във връзка с чл. 143 от СК е допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

От предходното определяне на размера на издръжката е изминал период от над три години, през който детето Ясмин е пораснало и са се увеличили нуждите му, както и възможностите на дължащия издръжка родител. Безспорно по делото е установено, че ответникът е трудово зает като кадрови военнослужещ във военно формирование 48340 – Стара Загора и е получавал за периода от 01.11.2013 година до 01.10.2014 година средно месечно брутно трудово възнаграждение в размер на 994,41 лева.

Установените по делото факти и обстоятелства сочат наличие на съществено и трайно изменение на обстоятелствата, при които е определен досегашния размер на издръжката за малолетното дете, респ. налице са условията на закона размера на издръжката да се увеличи.

Съобразявайки доходите на родителите, нуждите на малолетното дете, неговия пол , възраст и здравословно състояние, съдът прецени, че общо необходимият минимален месечен размер на издръжката за малолетната Ясмин е в размер на 250 лева. Тези сума  следва да се разпредели между родителите на детето, като ответникът с оглед факта, че не полага непосредствените грижи за отглеждането и възпитанието на детето, следва да заплаща месечно по 150 лева издръжка за дъщеря си. При определяне на размера на издръжката за малолетното дете се отчита и завишен разход, свързан с покриване на екзистенцминималните му нужди, отнасящи се до здравословното му състояние. Досежно възможностите на ответника е преценено, че без затруднение може да дава за издръжката на намиращото се във възраст на интензивно физическо и психическо израстване дете в размер на 150 лева месечно, тъй като за покриването на личните си нужди и потребности ще разполага с разликата до размера на получаваното от него месечно възнаграждение, което е почти двойно по - високо от това на майката. Съобразени са и фактите, че родителите на малолетната Ясмин нямат задължения за издръжка към други деца или лица, и двамата родители живеят в отдадени им под наем обекти, за което заплащат месечна наемна цена и двамата родители плащат погасителни вноски по теглени от тях потребителски кредити. Разходите на ответника, правени във  връзка с неговото желание да завърши висше образование не следва да бъдат вземани предвид, тъй като задължението за заплащане на издръжка  от родител на ненавършило пълнолетие дете е безусловно и в случая има приоритет пред нуждите на ответника от повишаване на образователната си степен .

 Останалата част от необходимата издръжка за малолетното дете следва да се осигурява от неговата майка, която полага и ще продължи да полага непосредствените грижи за отглеждането и възпитанието на детето.

Предвид изложеното исковата претенция следва да се уважи частично, като месечната издръжка,  дължима от ответника  за малолетното дете Ясмин се увеличи от 90 лева на 150 лева. Началния момент, от който се дължи така определения размер на издръжка е датата на подаване на исковата молба в съда, станало на 15.10.2014 година до настъпване на други законни причини за изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва за забава върху всяка закъсняла вноска, до окончателното й изплащане. В останалата част до пълния претендиран размер исковите претенции следва да се отхвърлят като неоснователни.

Ищцовата страна е претендирала разноските по дело, поради което и с оглед изхода на процеса следва да й бъдат присъдени такива в размер на 163.64 лева, съобразно уважения размер на иска.

Ответникът е претендирал разноски и съобразно отхвърлената част от исковата претенция,следва да му бъда  присъдени такива  в размер на 136.36 лева.

По правилата на процеса ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на съдебната власт държавна такса върху увеличението на издръжката в размер на 86.40 лева.

На основание чл. 242, ал.1 от ГПК следва да се допусне предварително изпълнение на решението в частта относно издръжката.

Ръководен от горното, съдът

 

                                                         Р    Е    Ш    И  :

 

ИЗМЕНЯ определената със съдебно Решение № 827 от 18.10.2011 година,   постановено по  гр.д. № 4663 по описа на СлРС за 2011 година издръжка, която  Б.Р.Х. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес с. Новачево, общ. Сливен, ул. „Момина сълза” № 44  следва да заплаща на А.Х. ХАСАНОВА с ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете ЯСМИН БЕЙСИМОВА РАМАДАНОВА с ЕГН **********, родена на *** година и двете с постоянен и настоящ адрес: гр. Сливен, кв. Българка, бл. 13, вх. Е, ет. 4, ап. 12 и със съдебен адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Д.” № 32, ет. 1, офис № 4, чрез адв. Т.Ч. *** като я УВЕЛИЧАВА, от  90 /деветдесет/ лева на  150 /сто и петдесет/ лева месечно, считано от подаване на исковата молба на 15.10.2014 година  до навършване на пълнолетието или настъпване на други законни причини за изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва за забава върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане.

 

ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата над уважения до пълния претендиран размер  като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно издръжката.

 

ОСЪЖДА Б.Р.Х. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес с. Новачево, общ. Сливен, ул. „Момина сълза” № 44  да заплати на  А.Х. ХАСАНОВА с ЕГН **********   от гр. Сливен, кв. Българка, бл. 13, вх. Е, ет. 4, ап. 12 , със съдебен адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Д.” № 32, ет. 1, офис № 4 чрез адв. Т.Ч. ***63.64 лева /сто шестдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща разноски по делото, съобразно уважения размер на иска.

 

ОСЪЖДА А.Х. ХАСАНОВА с ЕГН **********   от гр. Сливен, кв. Българка, бл. 13, вх. Е, ет. 4, ап. 12 , със съдебен адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Д.” № 32, ет. 1, офис № 4 чрез адв. Т.Ч. *** да заплати на  Б.Р.Х. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес с. Новачево, общ. Сливен, ул. „Момина сълза” № 44  сумата 136.36 лева /сто тридесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща разноски по делото, съобразно отхвърления размер на иска.

 

ОСЪЖДА Б.Р.Х. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес с. Новачево, общ. Сливен, ул. „Момина сълза” № 44   да заплати в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 86.40 лева /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред СлОС в двуседмичен срок от днес – 29.12.2014 година.

 

Препис от решението да се връчи на страните.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: