РЕШЕНИЕ  № 59

                              гр. Сливен , 28.01.2016г.

 

 

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

Сливенския районен съд, гражданско отделение, VІІ-ми състав в публичното  заседание   на  двадесети януари, през две хиляди и шестнадесета година  , в състав:

                                                   

                                                    Председател : Мария Каранашева

 

при секретаря  Д.Н.

като разгледа докладваното от съдия  Каранашева                      

гр. дело   № 3072   по описа за  2015 год. ,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

В исковата молба ищецът твърди, че е работил повече от 12 години в ответното дружество, като за периода 1.01.2015 г.  до 13.05.2015 г. е изпълнявал длъжността  „пазач”, отдел „Охрана”. Сочи се, че трудовите си задължения е изпълнявал на обект на Вини АД - Производствена база за производство на алкохол, находяща се в гр. Сливен, бул. Цар Симеон № 51. Твърди се, че трудовото правоотношение е прекратено на основание чл. 327, ал. 1, т. 2  от КТ, поради забавени плащане на трудовото възнаграждение от ответника.

Поискано е, да бъде осъден ответника да заплати на ищеца месечните трудови възнаграждения от м. януари 2015 г. до м. май 2015 г. в размер на 2249.69 лв., като е поискано да бъде осъден ответника да заплати на ищеца и дължимите обезщетения за неползван платен годишен отпуск и неспазено предизвестие.

Съдът е квалифицирал така предявеният иск за заплащане на трудовите възнаграждения, като такъв с правно основание чл. 245, ал. 2, пр. 1 от КТ, иска за неспазено предизвестие  - чл. 221, ал. 1, пр. 1 от КТ и иска за обезщетение за неползван платен годишен отпуск, като такъв с правно основание чл. 224, ал. 1 от КТ

Указано е на ищеца, че доказателствената тежест по отношение на твърдението, че между страните е имало трудово правоотношение и трудовото правоотношение е прекратено на 13 май 2015 на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ, е негова.

В едномесечния срок за отговор, отговор от ответника, е постъпил.

В отговора е заявено, че претендираните трудови възнаграждения не се дължат. Оспорени са и акцесорните искове за лихва, оспорен е иск с правно основание чл. 222, ал. 1 от КТ, тъй като се твърди, че ищеца не е доказал, че след прекратяване на трудовото правоотношение е изтекъл един месец, в който е останал без работа. Оспорен е и иска за неползван платен годишен отпуск.

Указано е на ответника, че доказателствената тежест по отношение на твърденията му, че трудовите възнаграждения на ищеца са изплатени за периода от м.01.2015 г. до м.05.2015г ., е негова.

Указано е на ищеца, че доказателствената тежест по отношение на факта, че един месец е останал без работа,  е негова.

            В съдебно заседание ищецът редовно призован  се явява лично и с адвокат пълномощника си Й., поддържа така предявената исковата молба, моли да бъдат уважени исковете и да бъдат присъдени, направените по делото разноски.

            В съдебно заседание ответникът, редовно призован, представител не се явява, постъпило е писмено становище да бъдат отхвърлени предявените искове-.

            В съдебно заседание на 20.05.2015г. ищецът е изменил размера на исковете си.

           С протоколно определение е допуснато на изменение на размера на иска за трудово възнаграждение за месец май да се счита предявен за сумата 249.98 лв., иска за  обезщетение за неспазено предизвестие, да се счита предявен за 414.33 лв.,  а иска за обезщетението за неползван платен годишен отпуск да се счита предявен за сумата 145.03 лв.

           Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното:

            От заверено копие на трудова книжка на ищецът  Д.С.Д. се установява, че е работил във Вини АД за периода от 1.01.2015г. до 13.05.2015 с основно трудово възнаграждение 360лв, на длъжността пазач.В трудовата книжка е отразено, че трудовото правоотношение между страните е прекратено на 13.05.2015г. на основание чл.327,ал.1, т.2 от КТ.

            От удостоверение за декларирани данни издадено от ТД на НАП Бургас, офис Сливен се установява, че трудовото правоотношение между Вини АД и Д.С.Д. е прекратено на 13.05.2015г. и на 1.06.2015г. Д.С.Д. е сключил трудов договор с Аватари СН.

            От констатациите на трудовата книжка, направени в открито съдебно заседание се установява, че трудовото правоотношение между страните е прекратено на 13.05.2015г. на основание чл.327,ал.1, т.2 от КТ и  на Д.С.Д. е изплатено обезщетение за безработица за периода от 13.05.2016г. до 1.06.2015г. от ТП на НОИ Сливен в размер на 122 лв.

От удостоверение, издадено от Вини АД на Д.С.Д. се установява, че неизплатеното му трудово възнаграждение за м.01.2015г. е в размер на 388.06лв, за м.02.2015г. е в размер на 297.69лв, за м.03.2015г. е в размер на 388.06лв, за м.04.2015г. е в размер на 414.13лв и за м.05.2015г. е в размер на 761.55лв .

От назначената и изпълнена по делото съдебно икономическа експертиза се установява, че неплатеното трудово възнаграждение за периода от м. януари 2015 г. до м. май 2015 г. на Д.С.Д. от ответното дружество са съответно в размер на 1738.13 лв., като за месец май дължимото трудово възнаграждение е в размер на 249.98лв.Обезщетението по чл.221,ал.1 от КТ възлиза на 414.33лв, а размерът на обезщетението по чл.224,ал.1 от КТ  е за 7 работни дни и възлиза на 145.03лв.

Съдът кредитира заключението на вещото лице като обективно, безпристрастно и компетентно изпълнено.

            При така  приетото за установено от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

            По предявения иск с правно основание чл. 245, ал. 1, пр. 1 от КТ за заплащане на трудово възнаграждение  за периода от м. януари 2015 г. до м. май 2015 г. в размер на 1738.12 лв., съдът приема така предявения иск за основателен, поради което същият следва да бъде уважен.

Безспорно се установи по делото, че ответното дружество дължи на ищеца трудово възнаграждение за за периода от м. януари 2015 г. до м. май 2015 г. Безспорно се доказа в производството, че страните са се уговорили плащането на трудовото възнаграждение. По делото не се представиха доказателства работодателя да е изпълнил задължението си и да е изплатил трудовите възнаграждения на за периода от м. януари 2015 г. до м. май 2015 г.Доказа се от назначената експертиза, че работодателя не е заплатил дължимите трудови възнаграждения на работника.Предявеният иск за трудово възнаграждение за периода от м. януари 2015 г. до м. май 2015 г. ще следва да бъде уважен изцяло и в пълен размер.

            Ще следва да се уважи претенцията на ищеца за присъждане на законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане.

По  предявеният иск с правно основание чл. 224, ал. 1 от КТ да се заплати на ищеца обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер на 145,03 лв., съдът приема предявеният иск за основателен и доказан. От назначената експертиза се установи, че на ищеца не е заплатено обезщетението за неползван платен годишен отпуск.Съдът приема, че изрично е доказано в производството, че на ищеца не е изплатено обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер на седем работни дни за 2015 г. , поради което предявеният иск ще следва да бъде уважен, като основателен и доказан.

Ще следва да се уважи претенцията на ищеца за присъждане на законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане.

По  предявеният иск с правно основание чл. 221, ал. 1 от КТ да се заплати на ищеца обезщетение за неспазено предизвесие в размер на 414.33 лв., съдът приема предявеният иск за   основателен и доказан. От назначената експертиза се установи, че на ищеца не е заплатено обезщетението за неспазено предизвесие.Съдът приема, че изрично е доказано в производството, че на ищеца не е изплатено обезщетение за неспазено предизвестие в размер на 414.33лв, поради което предявеният иск ще следва да бъде уважен, като основателен и доказан.

Ще следва да се уважи претенцията на ищеца за присъждане на законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК и с оглед направеното искане за присъждане на разноски на ищеца, съдът приема, че ще следва да бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 400 лв., представляваща направени поделото разноски.

           На основание чл.78, ал.6 от ГПК ще следва да бъде осъдено Вини АД да заплати по сметка на СлРС сумата от 169.52 лева представляваща държавни такси по предявените искове и 120лв за назначената и извършена експертиза.

            На основание чл.242, ал.1 от ГПК ще следва да се допусне предварително изпълнение относно присъдените на ищеца суми за трудово възнаграждение.

              Така мотивиран Сливенския районен съд

                                   Р Е Ш И:

          ОСЪЖДА Вини АД, ЕИК  119030898, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул.Алабин №48 ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.Д.,*** сумата от 1738.12 лева / хиляда седемстотин тридесет и осем  лева и дванадесет стотинки/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. януари 2015 г. до м. май 2015 г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на исковата молба 26.08.2015 г. до окончателното им изплащане.

             ОСЪЖДА Вини АД, ЕИК  119030898, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул.Алабин №48 ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.Д.,*** сумата от 145.03 лева /сто четиридесет и пет лева и три стотинки/, представляваща обезщетение по чл. 224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск в размер на 7 дни за 2015 г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на исковата молба 26.08.2015 г. до окончателното им изплащане.

            ОСЪЖДА на основание чл.221,ал.1 от КТ Вини АД, ЕИК  119030898, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул.Алабин №48 ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.Д.,*** сумата от 414.33 лева /четиристотин и четиринадесет  лева и тридесет и три стотинки/, представляваща обезщетение за неспазено предизвестие , ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на исковата молба 26.08.2015 г. до окончателното им изплащане.

             ОСЪЖДА на основание чл.78,ал.1 от ГПК Вини АД, ЕИК  119030898, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул.Алабин №48 ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.Д.,***  сумата от 400 лева /четиристотин лева/, представляваща направени по делото разноски – заплатено адвокатско възнаграждение .

ОСЪЖДА Вини АД, ЕИК  119030898, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул.Алабин №48  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС сумата от 169.52 лева /сто шестдесет и девет лева и петдесет и две/, представляваща държавна такса по предявените искове и 120лв/сто и петдесет лева/ за извършената експертиза.

          ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдените суми за трудово възнаграждение

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Сливенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването  му на страните.

           Препис от решението да се връчи на страните!

 

              

                                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: