Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е          1027

 

гр.Сливен,  10 декември  2014  год.

 

В    И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

     Сливенският районен съд,  гражданско отделение - ІІІ - ти  граждански състав   в публично съдебно заседание на   първи декември  две хиляди и четиринадесета  година  в  състав :

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ПЕТЯ МАНОВА

 

при секретаря Н.Е. , като разгледа докладваното от  р. съдия гр. дело № 3882/2014  г. на СлРС , за да се произнесе,  съобрази следното:

 

      Предявен е иск  с  правното си основание  чл. 124, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 422, ал. 1 от ГПК   и  цена на иска  6 000  лева.

    

В Исковата си молба Управителят на ищцовото дружество – „СТИЛ МС” ООД  чрез адв. Николай Стойнов от АК - Габрово заявява, че с ответника се познават от няколко години.     

През 2013 г. ответника по делото е поискал от Управителя на  ищцовото дружество в заем сума от 6 000 лева, която му била необходима спешно, който откликнал на искането на ответника и му дал в заем посочената сума срещу което последния подписал Запис на заповед за същата на 18 юли 2013 г. както  като  издател, така и като авалист.

Въпреки, че  няколкократно  си искал обратно дадените в заем пари ответника    не предприел никакви действия за тяхното връщане.

През м. август 2014 г.   ищеца подал Заявление за издаване на Заповед  за незабавно изпълнение и изпълнителен лист възоснова на оригиналния Запис на заповед, представен по ч.гр.д. № 3469/2014 г. по описа на СлРС – Сливен. Съдът уважил искането на ищеца  - „СТИЛ МС” ООД и издал Заповед за незабавно изпълнение   и изпълнителен лист за сумата 6 000 лева,ведно със законната лихва и направените разноски,  въз основа на  които било образувано Изп. дело № 923/2014 г. по описа на ЧСИ Ивайло Илиев по което на ответника била връчена Покана за доброволно изпълнение.  В законовият срок от 14 дни ответника подал възражение.

По изложените съображения съда е постановил  Определение № 2474/9 септември 2014 г. с което  спрял производството по цитираното дело и дал на  ищеца месечен срок за предявяване на установителен иск.

Предвид изложеното   моли съда да признае за установено по отношение на  ответника Д.Х.К., че дължи на  „СТИЛ МС” ООД сума в размер на  6 000 лева,    представляващи задължение по Запис на заповед от 18 юли 2014 г., издаден в гр. Трявна с падеж 29 май 2014 г., ведно със законната лихва, считано от 19 август 2014 г. до окончателното изплащане на главницата и сумата от 720 лева разноски по ч.гр.д. № 3469/2014 г. по описа на СлРС.    

Претендират направените в това производство разноски.   

В дадения едномесечен срок е постъпил отговор от  ответника в който оспорва предявения иск. Заявява, че е дървосекач от много години и работил при     различни работодатели,  занимаващи се добил на дървесина. През лятото на 2013 година Управителя на ищцовото дружество поканил него и други секачи да работят за него. За тази работа били необходими кон и ел. трион. Уговорили с  Митев да му даде предварително пари, за да може да се снабди с необходимия инвентар, а и да остави известна сума за издръжка на семейството си. Съгласил се с уговорката  Управителя да удържа от заработените от него пари докато се издължи.  Получил от Митев 6 000 лева за което подписал разписка. Не бил наясно, че това е Запис на заповед,  който като документ имал и друго правно значение от обикновената разписка След започване на работа Митев удържал пари от заработката му докато същите достигнали  6 000 лева,   последния продължил да удържа пари докато сумата стигнала 9 000 лева. Тогава заявил пред него, че следва да му бъде заплащан пълния размер на изработеното иначе ще напусне. Управителя му казал, че ако напусне ще го осъди да заплати още веднъж изплатените вече пари.

По време на работата си водил бележки за изработеното и удържаните суми, а Управителя му казал да ги пази и даде,  когато изплати цялата сума.

     В с.з.  ищцовото дружество, редовно призовано се представлява от Управителя  и адв. Николай Стойнов от АК – Габрово, който поддържа предявения иск.

    Ответника, редовно призован се явява и с адв. Руси ГОЛЕМАНОВ  от АК – Сливен  твърди, че ответника е заплатил сумата.

     След преценка на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

     На  18 юли 2014 г. ответникът Д.Х.К. е подписал Запис на заповед, издаден в гр. Трявна с падеж 29 май 2014 г.  за сумата  6 000 лева. 

По повод подадено от ищеца Заявление за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК  с разпореждане  от 20 август 2014  г.  постановено по ч.гр.д. № 3469/2014 г., състав на СлРС е разпоредил да се издаде заповед за незабавно  изпълнение   и такава е издадена под № 2327 от същата дата  осъждането на Д.Х.К. да заплати  на ищеца „СТИЛ МС” ООД  сумата от   6 000 лева,  представляваща задължение по Запис на заповед от 18 юли 2013 г., издаден в гр. Трявна с падеж 29 май 2014 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 19 август 2014 г. до окончателното й изплащане, както и сумата 720 лева, представляваща разноски по делото.

Въз основа на издадения изпълнителен лист   било образувано Изп. дело № 923/2014 г. по описа на ЧСИ Ивайло Илиев по което на ответника Д.Х.К. била връчена Покана за доброволно изпълнение.  В законовият срок от 14 дни ответника подал възражение, поради което с  Определение № 2474/9 септември 2014 г.  съда е  спрял производството по цитираното дело и дал на  ищеца месечен срок за предявяване на установителен иск.

     По реда  на чл. 176 от ГПК съдът е допуснал отговори на въпроси към Управителя на „СТИЛ МС” ООД Марин Митев, който заявява,  че е възлагал работа на ответника като секач и че същият е работил през 2013 г., като не може да се сети за началото на 2014 г. дали е работил във фирмата в която той е един от управителите.  Категорично не му били удържани суми по издаденият Запис на заповед.

     По реда  на чл. 176 от ГПК съдът е допуснал отговори на въпроси към ответника, който заявява, че е получил сумата от 6 000 лева през 2013 г. и че е подписал Запис на заповед.                 

     Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени   ценени както по отделно, така и в тяхната съвкупност. Представените по делото писмени доказателства, съдът възприе изцяло, като непротиворечиви по между си и допринасящи за изясняване на правно значимите за решаването на спора факти и обстоятелства.   

     Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

     Предявеният иск за установяване вземането на ищцовото дружество  срещу ответника е основателен и доказан и като такъв следва да се уважи.

     Предмет на иска с пр. осн. чл. 422 от ГПК във вр. чл. 124, ал.1 от ГПК  е установяване вземането на кредитора, за което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК. По този иск кредитора - ищец следва да докаже факта от който произтича вземането му и неговия размер.  

    Безспорно се установи в производството, че  на  18 юли 2014 г. ответникът Д.Х.К. е подписал Запис на заповед, издаден в гр. Трявна с падеж 29 май 2014 г.  за сумата  6 000 лева. 

     Записът на заповед е едностранна сделка с абстрактен характер, при която наличието на основание не е елемент от фактическия й състав. Поради абстрактния характер на менителничното волеизявление правата, които то поражда са независими от наличието на каузалните правоотношения, във връзка с обезпечаването на които е издаден менителничният ефект. Трайна е обаче практиката на ВКС, че в производството по чл.422 ал.1 от ГПК, се изследва не само редовността на издадения запис на заповед от външна страна, но съдът е длъжен да разгледа и установи наличието на каузални отношения между страните и всички наведени от страните доводи за не дължимост на сумата по издадения въз основа на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК След проверката на формалната страна на записа на заповед съдът по същество трябва да провери фактите и обстоятелствата, свързани с изпълнението или неизпълнението на задълженията по каузалната сделка, респективно за съществуването или не на вземането Въпреки абстрактния характер на записа на заповед като сделка, за която наличието на основание не е елемент от нейния фактически състав , издателят разполага с правото да противопостави освен абсолютните си възражения срещу ефекта, така и личните си, основани на каузални отношения с кредитора му.

Безспорно се установи, че между страните е сключен неформален договор за заем, по силата на който ищцовото дружество е предоставило на длъжника в заем сумата 6 000 лв. За обезпечаване на договора за заем е издаден от ответника запис на заповед.

Представения като доказателство запис на заповед съдържа всички изискуеми в съответствие с разпоредбата на чл. 535 от ТЗ реквизити за формата на ценната книга "Запис на заповед", т. е. представлява редовен от външна страна запис на заповед. Ответникът прави възражение за недължимост на сумите по записа на заповед, тъй като му били удържани суми от  от заработката като секач за погасяне на задължението. Не се ангажираха обаче в хода на производството годни доказателства, от които да се установи, че ответинкът е изплатил дължимата сума по запис на заповед от  18.07.2013 г.. Сумата е следвало да бъде изплатена  на 29.05.2014 г.  

Предвид изложеното  съдът следва да признае за установено по отношение на Д.Х.К., че дължи на ищеца - „СТИЛ МС” ООД  сумите по издадената Заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 3469/2014 г. на СлРС.

     На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на  „СТИЛ МС” ООД  направените разноски в производството в размер на 120 лева заплатена държавна такса и юристконсултско възнаграждение в размер на 700 лева.  

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р        Е        Ш       И   :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.Х.К.  с ЕГН ********** ***, ЧЕ ДЪЛЖИ на „СТИЛ МС” ООД  с ЕИК 107020184 с адрес на управление: гр. Трявна,  ул. Хр. Ботев № 66  със съдебен адрес: гр. Габрово, ул. Найден Геров № 22 чрез адв. Николай СТОЙНОВ  сумата  6 000 /шест хиляди/ лева,  представляваща задължение по Запис на заповед от 18 юли 2013 г., издаден в гр. Трявна с падеж 29 май 2014 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 19 август 2014 г. до окончателното й изплащане, както и сумата 720 лева, представляваща разноски по делото    по издадената Заповед за изпълнение № 2327/20.08.2014 г. по ч.гр.д. № 3469/2014 г. по описа на СлРС.


 

      ОСЪЖДА  Д.Х.К.  с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „СТИЛ МС” ООД  с ЕИК 107020184 с адрес на управление: гр. Трявна,  ул. Хр. Ботев № 66  със съдебен адрес: гр. Габрово, ул. Найден Геров № 22 чрез адв. Николай СТОЙНОВ  разноски по делото в размер на 820 лева.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Сливенски окръжен съд в  двуседмичен  срок от връчването на страните

 


 

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: