Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  

                                               16.12.2014г.

                                       В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

     СЛИВЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД, граждански състав в съдебно заседание на осми декември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТОЗАР СВЕТИЕВ

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №3856 по описа на съда за 2014 год., за  да се произнесе съобрази следното:

 

Предявен е иск по чл.49 от СК и производството се движи по реда на чл.318 и следващите от ГПК.

В исковата си молба ищецът твърди, че с ответницата  са сключили  граждански брак на 27.11.1983г. и към момента нямат непълнолетни деца. В последните 10 години отношенията им се влошили и през 2010г. ответницата напуснала семейното жилище и оттогава не поддържали никакви контакти помежду си. Счита, че брака им е дълбоко и непоправимо разстроен и не би могъл да се заздрави.

От съда се иска да постанови решение, с което да прекрати гражданския брак между страните като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. Предявени са претенции за ползването на семейното жилище и за запазване на  брачното фамилно име на ответницата.

Ответницата не е представила отговор на исковата молба.

В съдебно заседание редовно призованият ищец се явява лично и с пълномощник. Исковата молба се поддържа и се иска да бъде уважена.

Ответницата не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Ищецът И.А. и ответницата Ф.А. са сключили граждански брак на 27.11.1983г. в гр.Сливен. От брака си имат едно пълнолетно дете. Предбрачното фамилно име на съпругата е Петкова.

Съпрузите са във фактическа раздяла от повече от четири години, по време на която не са поддържали никакви контакти помежду си и са се отчуждили.

         Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени доказателства и свидетелски показания, които са относими, допустими и безпротиворечиви.

Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

         Исковата претенция с правно основание чл.49 от СК е допустима и основателна. Безспорно се установи, че страните са във фактическа раздяла и между тях е налице отчуждение, което не може да бъде преодоляно. Между съпрузите напълно и невъзвратимо са изчезнали взаимната привързаност, уважението, доверието и желанието за полагане на общи усилия за осигуряване благополучието на семейството. Брачната връзка е лишена от съдържание и съществува само формално и юридически.Бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и следва да бъде прекратен с развод.

 Страните не са поискали произнасяне относно вината за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака, поради което съдът не следва да обсъжда този въпрос.

Искането на ищеца да бъде запазено брачното фамилно име на ответницата следва да бъде уважено, тъй като тя не е поискала съгласно чл.53 от СК възстановяване на предбрачното й фамилно име.

Претенцията на ищеца за предоставяне ползване на семейното жилище следва да се уважи. Само от негова страна е направено такова искане, а ответницата е напуснала имота.

По правилата на процеса всеки от съпрузите следва да бъде осъден да заплати окончателна държавна такса за развода в размер на по 20 лева.

 Ръководен от горното, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 27.11.1983г. в гр.Сливен граждански брак между И.Г.А. с ЕГН-********** *** и Ф.А.А. ***, поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брачните отношения.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Ф.А.А. с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име А..

ПРЕДОСТАВЯ на И.Г.А. с ЕГН-********** ползването на семейното жилище в гр.Сливен, ул.”Работническа” №23.

ОСЪЖДА И.Г.А. с ЕГН-********** *** да заплати в полза на съдебната власт окончателна държавна такса  в  размер на 20 лева.

ОСЪЖДА Ф.А.А. *** да заплати в полза на съдебната власт окончателна държавна такса  в  размер на 20 лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                   

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: