Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       1012  

 

гр.Сливен,  05   декември 2013  год.

 

В    И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

     Сливенският районен съд,  гражданско отделение - ІІІ – ти  граждански състав    в публично съдебно заседание на седми декември   две хиляди и  тринадесета  година  в   състав :

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ПЕТЯ МАНОВА

 

     при секретаря Н.Е. , като разгледа докладваното от  р. съдия гр. дело № 5078/2010  г. на СлРС, за да се произнесе,  съобрази следното:

 

     Предявен е иск за прекратяване на брака поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство  и намира правното си основание в чл.49, ал.1 от СК и по реда на чл. 318 и сл. от ГПК.

     

     Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р        Е        Ш       И        ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ сключеният на  30 юни 1971 г в гр.  Сливен  ГРАЖДАНСКИ БРАК  между Д.С.Д. с   ЕГН ********** от   гр. Сливен  със съдебен адрес: гр. Сливен,  ул. Хаджи Димитър 1 – 1 чрез адв. М. М. ***   и   Л.К.Д.  с   ЕГН **********  от гр.  Сливен, кв.  Българка 20 – Б – 18.

 

     УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между страните с правно основание чл. 51. ал. 1 от СК:

      

     1. След прекратяване на брака съпругата Д.С.Д. с   ЕГН **********  ще носи  брачното си фамилно име – Д..

      

    2.  Страните заявяват, че след прекратяването на брака ще ползват съвместно семейното жилище, находящо се в гр. Сливен, кв. Българка 20 – Б – 18, състоящо се от две спални, кухня, дневна и сервизни помещения по следния начин:

    - Л.К.Д.  с   ЕГН **********  ще ползва дневната и сервизните помещения;

    - Д.С.Д. с   ЕГН ********** ще ползва двете стаи, кухнята и сервизните помещения.

       

3.  Страните заявяват, че след прекратяването на брака не си дължат издръжка един на друг.

 

4. В дял на Д.С.Д. с   ЕГН **********  се поставя и тя става едноличен собственик на следният недвижим имот:

Самостоятелен обект в сграда с идентиф. № 67338.525.127.3.18 по Кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със заповед № РД-18-31 от 19 април 2006 г. на Изп. Директор на АК с адрес: гр. Сливен,  кв. Българка 20 -  Б – 18 с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 със застроена площ 79.90 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения при съседи на същия етаж – обект с идентиф. №  67338.525.127.3.19;  под обекта – обект с идентиф. №  67338.525.127.3.15; над обекта – обект с идентиф. № 67338.525.127.3.21 заедно с принадлежащите: избено помещение  с площ от 2.88 кв.м., ведно с 2.76%  отстъпено право на строеж и 2.85% идеални части от общите части на сградата.

По документ за собственост имотът се описва като жилище, представляващо апартамент № 18 на VІІ етаж в жилищна сграда бл. 20, вх. Б, построена върху държавна земя, комплекс „Българка”, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 79.90 кв.м.,  ведно с принадлежащото избено помещение № 5 с полезна площ от 2.88 кв.м. и с 2.85% идеални части от общите части на сграда и 2.76% ид.ч.  от правото на строеж върху мястото при съседи на жилището: изток -  разделителен зид с вход А, запад – стълбище и апартамент № 19, север – външен зид, юг – външен зид, горе – апартамент № 21, долу – апартамент № 15 и  граници на избеното помещение – изток – коридор, запад – разделителен зид с вх. В, север – мазе № 4, юг – мазе № 6.

 

5. Л.К.Д.  с ЕГН **********  си запазва пожизнено и безвъзмездно правото на ползване върху   една стая от описания недвижим  имот, представляващ  дневна.

Владението на имота с изключение на стаята, запазена за пожизнено и безвъзмездно ползване ще бъде предадено от Л.К.Д.  с   ЕГН **********  на Д.С.Д. с   ЕГН **********  в месечен срок от постановяване на решението за прекратяване на брака.

Данъчната оценка на описания недвижим имот е в размер на 27 552.60 лева.

 

6. Страните завяват, че  по време на брака си не са придобивали акции и дялове от фирми  нито някой от тях е бил регистриран като ЕТ.   

 

7. Страните  заявяват, че поемат разноските, направени до сега във връзка с бракоразводното дело така, както    са направени, а окончателната държавна такса ще бъде заплатена от страните  съгласно определянето й от съда.

 

 

           ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН **********  да заплати   окончателна д.т. в размер на 20.00  лева и държавна такса върху поставения в неин дял недвижим имот в размер на 551.05 лв.

 

            ОСЪЖДА   Л.К.Д.  с   ЕГН ********** да заплати окончателна д.т. в размер на 20.00  лева  

  

             Решението не подлежи на обжалване и влиза в сила от днес.

                   

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: