Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е         1026

 

гр.Сливен,  10 декември  2014  год.

 

В    И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

     Сливенският районен съд, гражданско отделение - ІІІ - ти граждански състав     в публично съдебно заседание на   първи декември   две хиляди и четиринадесета    година  в  състав :

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ПЕТЯ МАНОВА

 

при секретаря Н.Е. , като разгледа докладваното от  р. съдия гр. дело №  3585/2014 г. на СлРС , за да се произнесе,  съобрази следното:

      

  Предявен е   иск , който намира правното си основание в чл. 124, ал. 1 от ГПК  във вр. с чл. 422, ал. 1 от ГПК   и цена на иска    539.69 лева.

 

   В Исковата молбата се твърди, че ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД  на 25 октомври 2012 година е сключил Договор за продажба и прехвърляне на вземания с „Кредибул” ЕАД като съгласно Договора за цесия вземането на „Кредибул” ЕАД срещу Б.А.Х. било прехвърляно изцяло. Длъжникът бил уведомен за станалата продажба с Уведомително писмо,  изпратено с Извести за доставяне.

   На 18 февруари 2011 годна „Кредибул” ЕАД е сключило с ответника  Б.А.Х. Договор за кредит с който му е бил предоставен такъв в размер на 250 лева. С подписването на искането за кредит кредитополучателя е декларирал, че е запознат и приема ОУ към Договора. Съгласно ОУ кредитополучателя се е задължил да върне кредита на 28 равни седмични погасителни  вноски от 16 лева, считано от 25  февруари 2011 година или общ размер на плащанията 448 лева.

    На длъжника била начислена лихва за забава за периода от 8  май 2011 година – датата на която е станала изискуема първата неплатена от длъжника погасителна вноска до датата на подаване на Заявлението в съда – 2 юли 2014 година. Ответника не заплатил изцяло дължимия паричен заем като сумата която била погасена до момента била в размер на 169 лева с която били погасявани начислените лихви за забава и дължимите по Договора суми при спазване разпоредбата на чл. 76,  изр. 4 от ЗЗД.

     По Заявление за издаване на Заповед за парично задължение срещу ответника е издадена Заповед № 2090 от 2 юли 2014 година по  ч.гр.д. № 3004 от 2014 г. с която е разпоредено Б.А.Х. да заплати  АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯООД, ЕИК 201318404, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, ж.к. Люлин 7, бул. д-р Петър Дертлиев № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 сумата от 198.91 /сто деветдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/ лева, представляваща задължение по Договор за кредит от 18.02.2011 г. на приносител Кредибул ЕАД, прехвърлен с цесия на 25.10.2012 г. от Кредибул ЕАД на Агенция за събиране на вземания ООД, гр. София, договорна лихва за периода от 18.02.2011 г. до 02.09.2011 г. в размер на 80.09  /осемдесет лева и девет стотинки/ лева, лихва за забава за периода от 08.05.2011 г. до 01.07.2014 г. в размер на 85.69 /осемдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ лева, законната лихва върху главницата, считано от 01.07.2014 г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 175 /сто седемдесет и пет/  лева.  

    В дадения двуседмичен срок е подадено Възражение от длъжника в това производство в  което заявява, че не дължи нищо по кредита, вноските били изплатени срещу дадени квитанции и погасителен план. Не прилага писмени документи.

     Поради изложеното моли съда да  постанови решение с което  да признае за установено, че лицето  Б.А.Х. дължи на  АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯООД, ЕИК 201318404, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, ж.к. Люлин 7, бул. д-р Петър Дертлиев № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 сумата от 198.91 /сто деветдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/ лева, представляваща задължение по Договор за кредит от 18.02.2011 г. на приносител Кредибул ЕАД, прехвърлен с цесия на 25.10.2012 г. от Кредибул ЕАД на Агенция за събиране на вземания ООД, гр. София, договорна лихва за периода от 18.02.2011 г. до 02.09.2011 г. в размер на 80.09  /осемдесет лева и девет стотинки/ лева, лихва за забава за периода от 08.05.2011 г. до 01.07.2014 г. в размер на 85.69 /осемдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ лева, законната лихва върху главницата, считано от 01.07.2014 г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 175 /сто седемдесет и пет/  лева.   

     Претендират размера на  дължимите от ответника съдебно-деловодни разноски и адвокатско  възнаграждение.

В предоставения едномесечен срок не е депозиран отговор от  ответника.

Ищецът „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД, редовно призован не  се представлява в с.з.

            Ответникът  Б.А.Х., редовно призован   не се явява и не се представлява в с.з.      

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

    На 18 февруари 2011 годна „Кредибул” ЕАД е сключило с ответника  Б.А.Х. Договор за кредит с който му е бил предоставен такъв в размер на 250 лева.   Съгласно ОУ кредитополучателя се е задължил да върне кредита на 28 равни седмични погасителни  вноски от 16 лева, считано от 25  февруари 2011 година или общ размер на плащанията 448 лева. От 25 февруари 2011 г. ответникът преустановил  плащането на равните седмични погасителни вноски.     

     На 25 октомври 2012 година  ищецът „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД е сключил Договор за продажба и прехвърляне на вземания с „Кредибул” ЕАД като съгласно Договора за цесия вземането на „Кредибул” ЕАД срещу Б.А.Х. било прехвърляно изцяло.

Кредиторът е изпратил на Б.Х. увездомително писмо  с което го уведомяват , че на 25.10.2012 г. „Кредибул” ЕАД е подписал договор за продажба и прехвърляне на вземания. В писмото кредитополучателят е поканен от  „Агенция за събиране на вземания” ООЗ доброволно да изпълни задължението си, възлизащо на 362.32 лв.. Писмото е получено от ответника с обратна разписка на  30.05.2014 г.

 С разпореждане  от 2 юли 2014 г.  постановено по ч.гр.д. № 3004/2014  г., състав на СлРС е разпоредил да се издаде заповед за изпълнение и такава е издадена под  № 2090  от същата дата  за осъждането на  Б.А.Х., ЕГН ********** *** – кредитополучател да заплати на заявителя „Агенция за събиране на вземания” ООД, ЕИК 201318404, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, ж.к. Люлин 7, бул. д-р Петър Дертлиев № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 сумата от 198.91  /сто деветдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/ лева, представляваща задължение по Договор за кредит от 18.02.2011 г. на приносител Кредибул ЕАД, прехвърлен с цесия на 25.10.2012 г. от Кредибул ЕАД на Агенция за събиране на вземания ООД, гр. София, договорна лихва за периода от 18.02.2011 г. до 02.09.2011 г. в размер на 80.09 /осемдесет лева и девет стотинки/ лева, лихва за забава за периода от 08.05.2011 г. до 01.07.2014 г. в размер на 85.69 /осемдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ лева, законната лихва върху главницата, считано от 01.07.2014 г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 175 /сто седемдесет и пет/ лева.

            В законноустановения срок  ответникът  е депозирал  възражение, поради което е предявен и настоящия иск за установяване вземането на кредитора по издадената заповед за изпълнение.  

            В едномесечния срок не е депозиран отговор от ответгника.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото доказателства, ценени както по отделно, така и в тяхната съвкупност. Представените по делото писмени доказателства, съдът възприе изцяло, като непротиворечиви по между си и допринасящи за изясняване на правно значимите за решаването на спора факти и обстоятелства.   

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск за установяване вземането на ищцовото дружество  срещу ответника е основателен и доказан и като такъв следва да се уважи.

Предмет на иска с пр. осн. чл. 422 от ГПК във вр. чл. 124, ал.1 от ГПК във вр. чл. 415, ал.1 от ГПК е установяване вземането на кредитора, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК. По този иск кредитора - ищец следва да докаже факта от който произтича вземането му и неговия размер. Тъй като е подадено възражение в производството за издаване на заповед за изпълнение и ищцовото дружество не разполага с изпълнителен лист за вземането си, то следва да проведе успешен установителен иск срещу ответника. В негова тежест е да докаже фактите, пораждащи претендираното и оспорено право.

Безспорно е, че между ответникът и  „Кредибул” ЕАД   е сключен Договор за   кредит  на 18 февруари 2011 г. по силата на който кредиторът е отпуснал на кредитополучателя кредит  в размер на  250 лева. Ответникът се е задължил да погасява кредита на равни седмични вноски в размер на по 16 лв. , считано от 25 февруари 2011 г.  На 17.02.2011 г. с подписване на искането за заем кредитополучателя се е съгласил с Общите условия   към договора за заем.          Съгласно  чл. 24 от Общите условия, при неплащане на четири седмични вноски, заемът става предсрочно изискуем в целия размер, включително неплатените седмични вноски, лихви за забава и всички вноски, оставащи до края на срока на договора.  

С уведомителното писмо „Кредибул” ЕАД е уведомил ответника, че има нов кредитор, като последния- е поканил доброволно ответника  да изпълни задължението си, възлизащо на 362.32 лв.. Писмото е получено от ответника с обратна разписка на  30.05.2014 г.

Ответникът във възражението си по ч.гр.д. № 3004/2014 г. е заявил, че не дължи нищо, тъй като всички вноски били изплатени. Не представя доказателства за извършени плащания, съгласно погасителния план. Не е депозирал и отговор на исковата молба.

Предвид изложеното, съдът следва да постанови решение с което да признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищцовото дружество сумата   198.91  /сто деветдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/ лева, представляваща задължение по Договор за кредит от 18.02.2011 г. на приносител Кредибул ЕАД, прехвърлен с цесия на 25.10.2012 г. от Кредибул ЕАД на Агенция за събиране на вземания ООД, гр. София, договорна лихва за периода от 18.02.2011 г. до 02.09.2011 г. в размер на 80.09 /осемдесет лева и девет стотинки/ лева, лихва за забава за периода от 08.05.2011 г. до 01.07.2014 г. в размер на 85.69 /осемдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ лева, законната лихва върху главницата, считано от 01.07.2014 г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 175 /сто седемдесет и пет/ лева.

Ответникът на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК следва да заплати на ищцовото дружество направените разноски в производството в размер на 75.00 лв. д.т.  и 200 лева  юририсконсултско  възнаграждение.  

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

                                                                    Р Е Ш И:

 

 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на  Б.А.Х. с ЕГН  ********** ***,   че ДЪЛЖИ     на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД  с ЕИК 201318404  с адрес на управление:  гр. София, район Люлин, ж.к. Люнин – 10, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис сграда „Лабиринт” ет. 2, офис 5   СУМАТА    198.91  /сто деветдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/ лева, представляваща задължение по Договор за кредит от 18.02.2011 г. на приносител Кредибул ЕАД, прехвърлен с цесия на 25.10.2012 г. от Кредибул ЕАД на Агенция за събиране на вземания ООД, гр. София, договорна лихва за периода от 18.02.2011 г. до 02.09.2011 г. в размер на 80.09 /осемдесет лева и девет стотинки/ лева, лихва за забава за периода от 08.05.2011 г. до 01.07.2014 г. в размер на 85.69 /осемдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ лева, законната лихва върху главницата, считано от 01.07.2014 г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 175 /сто седемдесет и пет/ лева за които суми е издадена Заповед №   2090 от 2 юли 2014 година по  ч.гр.д. № 3004 от 2014 г. по описа на СлРС.

 

 ОСЪЖДА  Б.А.Х. с ЕГН  ********** ***  ДА ЗАПЛАТИ   на   „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД  с ЕИК 201318404  с адрес на управление:  гр. София, район Люлин, ж.к. Люнин – 10, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис сграда „Лабиринт” ет. 2, офис 5     направените в производството разноски в размер на 275 лева.

 

  

Решението подлежи на обжалване пред Сливенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването на страните.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 867/03 октомври 2008 г.

ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Топлофикация – Сливен”  ЕАД  със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа” № 23, че ХРИСТО НИКОЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ  от гр. Сливен, кв. Дружба 24 – А – 9   НЕ  ДЪЛЖИ сумата 1 005.34 /хиляда и пет лева и 34 ст./ лева главница за консумирана и неплатена топлинна енергия за периода от   01 ноември 1999 г. до 30 юни 2002    г.  за обект в гр. Сливен, кв. Дружба 24 – А – 9      ведно с мораторна лихва за забава изтекла към 04.10.2006  г. в размер на  367.31   /триста шестдесет и седем лева и 31 ст. /, законната лихва върху главницата, считано от 08.11.2006 г. до окончателното изплащане и разноски в размер на 28.45 лв.,

 

ОСЪЖДА „Топлофикация – Сливен „    ЕАД със  седалище и адрес  на управление „Стефан Караджа” № 23 да заплати на  ХРИСТО НИКОЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ  от гр. Сливен, кв. Дружба 24 – А – 9         направените по делото разноски в размер на 57.54 лв. държавна такса. и 240 лв. адв. възнаграждение.