Р Е Ш Е Н И Е  № 1025

 

гр. Сливен, 08.12.2014 год.

               В     И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ – ми граждански състав в публично заседание на единадесети ноември през две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА ЖЕЛЯЗКОВА

 

при секретаря А.В. като разгледа докладваното от председателя гр. д. № 3412 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:   

   

 Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2 от ЗЗД, с цена на иска 9 449.93 лв.

 В молбата Община Сливен твърди, че при подготовка на процедура за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост в землището на с. С., община С. и изготвянето във връзка с това на необходимите документи, общинският служител в отдел „Общинска собственост” при Община Сливен е установил, че за имот № 000101, представляващ пустееща необработваема  земя и включен в списъка за предстоящата продажба има вече вписан договор за покупко-продажба в Службата по вписванията гр. С., под № 1750, том VІ, дв. вх. рег. 1747 от 01.04.2014 г. Сочи се, че договорът е регистриран в Общинска служба „Земеделие” от пълномощник на купувача Лилия Борисова Ангелова, упълномощена да извършва всякакви технически действия, относно регистрирането на имота, изваждането на скица и данъчна оценка, както и да подписва и получава всички необходими документи, свързани с упражняването на предоставените й пълномощия.

Излага аргументи, че от договора е видно, че същият е сключен между Община Сливен и купувача Д.С.Л. на 31.03.2014 г. след проведен търг на 07.03.2014 г. с предмет поземлен имот № 000101, с площ 513.583 кв.м., с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя в землището на с. С., община С.за сумата от 75 509.96 лв., от които 72 380 лв., представляващи цена на имота, сумата от 1 447.60 лв., представляваща 2 % режийни разноски, сумата от 1592.36 лв., представляващи 2.2 % данък и 90 лв., представляващи направени от Община С. разходи за оценка.  Твърди още, че договорът притежава всички отличителни белези на истински документ подписан от кмета и печат на Общината.

Твърди още, че процедурата по извършване на продажба на общински имоти е регламентирана в разпоредбата на чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 36 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и предвижда сложен фактически състав, който включва: Решение на Общински съвет . с конкретно посочване на имота площ, предназначение, категория на земята, граници, начална тръжна цена. определена от независим лицензиран оценител; Заповед на кмета на Община С. за определяне на дата и състав на комисия за провеждане на търг за продажба; Протокол от Комисията за проведен търг и определяне на лицето, спечелило търга; Заповед на Кмета за определяне на лицето, с което следва да се сключи договор, като се определя срок за плащане, сума за плащане, режийни разноски и държавна такса за вписване на други реквизити; Договор между Община С.и платилото лице в срока по заповедта и при внесени суми и изпълнени условия за подписани декларации и други, съобразно изискванията на Службата по вписванията.

Сочи, че не е спазена процедурата по извършената продажба. На 07.03.2014 г. е извършен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землищата на населени места на територията на Община Сливен, но гореописания имот не е сред имотите, за които Общинския съвет С.е приел Решение № 1105/30.01.2014 г., нито е сред имотите посочени в Заповед № РД15-365/21.02.2014 г. и обявени за продаване на 07.03.2014 г.  и по него няма реално плащане на посочената в договора цена.

Издадена е и втора Заповед № РД 15-461/07.03.2014 г. за сформиране на комисия за приемане на оборудване на проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за родителска активност” и няма никакво отношение към проведения търг на 07.03.2014 г. 

Считат, че договорът за покупко-продажба на недвижим имот е подписан при липса на основание за сключване на продажба на Община Сливен и за да бъде предотвратена възможността ответникът да се разпореди с имота в полза на трето добросъвестно лице са поискали издаване на обезпечителна заповед чрез налагане на обезпечителна мярка „възбрана”, вписана в Службата по вписванията под № 18, том ІІ, дв. Вх.. рег. № 4295 от 17.07.2014 г.

Твърди се, че с изх. № 1100-1579/04.07.2014 г. е подаден сигнал до Районна прокуратура – Сливен, по който все още се извършва проверка, която цели да бъде  установено извършителя на документно или друго престъпление по смисъла на НК по повод на извършената псевдопродажба.

Моли се да се постанови решение, с което да се прогласи нищожността на договора за покупко-продажба от 31.03.2014 г. на недвижим имот № 000101 в землището на с. С., общ. С. с площ 513.583 кв.м., с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя, сключен между Община С. и Д.С.Л.. Алтернативно моли да се обяви унищожаване на договор за покупко-продажба на недвижим имот № 000101 в землището на с. С. сключен между Община С.и Д.С.Л. на 31.03.2014 г. на осн. чл. 27, във вр. с чл. 29 от ЗЗД.

           Не е постъпил отговор от ответника по реда на чл. 131 от ГПК, въпреки предоставения срок и възможност за това. Не е изразено становище по исковата молба и ответника не се явява в проведеното съдебно заседание.

           В съдебно заседание ищцовата Община се представлява от представител, който поддържам молбата и моли за уважаването й. Претендира присъждане на разноски.

           Ответникът не се явява в проведеното съдебно заседание, не е изразил становище и не е депозирал отговор.

 От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

  Не е спорно, че на 07.03.2014 г. е проведен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост в землища на населени места на територията на Община Сливен, приет с Решение № 1105/30.01.2014 г., съгласно Заповед № РД 15-365/21.02.2014 г. на Общинския съвет. В този търг обаче не е бил обект на продажба процесния недвижим  имот.

Установи се, че е издадена Заповед № РД 15-461 от същата дата, а именно на 07.03.2014 г. за сформиране на комисия, но за съвсем друга дейност, нямаща нищо общо с продажбата на недвижимия имот.

 Спорно е, че на 31.03.2014 г. след проведен търг на 07.03.2014 г. в противоречие на взетите решения за провеждане на търг и в пълна липса на проведена процедура по продажба на процесния имот е съставен вероятно по престъпен начин договор за продажба между Община С. в качеството на продавач и с лицето Д.С.Л. в качеството му на купувач на поземлен имот № 000101, с площ 513.583 кв.м., представляващ пустееща необработваема земя в землището на с. С., община . за сумата от 75 509.96 лв. Видно от съставения договор за продажба в него са съставени привидно клаузи относно цената на имота и режийни разноски, представляващи сумата данък и разходи за оценка.

   По делото са разпитани двама свидетели по почин на ищцовата страна –свид. Мушков – служител в отдел „Общинска собственост” при Община С. който дава показания, че при подготовка на процедурата за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост в землището на село С., Община С.при изговянето на всички необходимите документи се натъкнал на неистинска продажба в противоречие с намеренията на собственика на имота, а именно Община С. като процесната земя, изобщо не била включена в списъка за предстоящата продажба на недвижими имоти и въпреки това открил, че е съставен  писмен договор за покупко-продажба. Заявява, че за съществуването на този договор е научил случайно в частен разговор с директора на общинска служба „Земеделие", от която разбрал, че този имот вече е регистриран при тях. Незабавно извършил проверка и констатирал, че действително договора е регистриран в Общинска служба „Земеделие" от пълномощник на купувача Лилия Борисова Ангелова, упълномощена да извършва всякакви технически действия, относно регистрирането на имота, изваждането на скица и данъчна оценка, както и да подписва и получава всички необходими документи, свързани с упражняването на предоставените й пълномощия. Свидетелства, че договора за продажба дори бил вписан и в Службата по вписванията  в гр. Сливен под № 1750, том 6, дв. вх. рег. 1747 от 01.04.2014 г.

Съдът констатира, че формално процесния договор от външна страна притежавал всички отличителни белези на истински документ - подпис на кмета и печат на общината. Като правно основание било посочено Решение № 1105 от 30.01.2014 г. на Общински сьвет Сливен, Протокол от 07.03.2014г. за проведен търг от комисия, назначена със Заповед № РД 15-365/21.02.2014г. на кмета на Община Сливен и Заповед № РД 15-461/07.03.2014 г.

Свидетелят Мушков заявява, че самата процедура по изготвянето на документи за провеждане на търг е доста обемна и за най-вероятно е пропуснал да забележи, че неговите две помощнички не са подготвили правилно всички договори които е изготвил за подписване и най-вероятно поради огромния обем от документация се е заблудил и е подписал фалшифицирания договор.

В тази насока са и свидетелските показания и на свид. С., която е началник отдел „Общинска собственост”, която твърди, че по сигнал на кмета има заведено наказателно дело, относно този договор за покупко-продажба. Действително потвърждава, че работата е много обемна и предходния свидетел е подготвил самата процедура и най-вероятно това е станало причина за допуснатия пропуск на служителите, които са подписали този неистински документ.

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

 Безспорно се установи и доказа, че искът е допустим. Ищцовата страна и ответната са посочени страни по извършена правна сделка, която е нищожна по смисъла на  чл. 26, ал. 2, предл. второ от ЗЗД, тъй като е налице  порок, липса на съгласие от страна на продавача за сключването на този договор, изразяващо се в липса на съгласие на титуляра на собствеността, а именно Община С. Не е съществувало изобщо намерение от страна на титуляра на собствеността за продажба на процесния недвижим имот, нито е бил включен в тръжния списък, нито е проведен търг, съобразно реда за продажба на  този тип имоти. Безспорно се установи и доказа от писмените и гласни доказателства, че липсва воля, намерение и съгласие на собственика на имота за продажбата му към момента на сключване на сделката – 31.03.2014 г.

Главният елемент от съдържанието на сделката са волеизявленията на страните като при покупко – продажба, т.е. трябва да има волеизявления на страните за вещта и за цената. В случая се твърди, че липсва волеизявление на продавачите за извършената правна сделка, т.е липсва съгласие за сключването й, поради което съдът намира, че иска следва да бъде уважен напълно, като процесния договор за покупко-продажба следва да бъде прогласен за нищожен.

С оглед изхода на делото съдът счита, че ответника  следва да бъде осъден да заплати на ищцовата Община направените деловодни разноски в размер на 394.50 лева, представляващи държавна такса в размер на 94.50 лв. и 300 лв. за юриск. възнаграждение. Освен това съдът следва да осъди ответника да внесе допълнително държавна такса по сметка на СлРС в размер на 1573.52 лв.

Водим от горното , съдът

                                               Р  Е  Ш  И :

  

ОБЯВЯВА за нищожен по отношение на Д.С.Л.,  с ЕГН ********** ***, с ЕИК 000590654, представлявана от кмета инж. Кольо Милев, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, сключения Договора за покупко-продажба от 31.03.2014 г. на недвижим имот № 000101, находящ се в землището на с. С., общ. С. с площ 513.583 кв.м., с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя, при съседи: 000169, 000205, 019034, 019033, 000205, 000169, 000251, 000251, 000166, 000102, 000800, 000231, 000202 и 000111, сключен между Община Сливен и Д.С.Л., вписан в Службата по вписванията  в гр. Сливен под № 1750, том 6, дв. вх. рег. 1747 от 01.04.2014 г., ПОРАДИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ на продавача.

            ОТМЕНЯВА Договора за покупко-продажба от 31.03.2014 г. на недвижим имот № 000101, находящ се в землището на с. С., общ. С. с площ 513.583 кв.м., с начин на трайно ползване: пустееща необработваема земя, сключен между Община Сливен и Д.С.Л., вписан в Службата по вписванията  в гр. С.под № 1750, том 6, дв. вх. рег. 1747 от 01.04.2014 г.

ОСЪЖДА Д.С.Л.,  с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ОБЩИНА СЛИВЕН, с ЕИК 000590654, представлявана от кмета инж. Кольо Милев, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1 направените деловодни разноски в размер на 394.50 лева.

ОСЪЖДА Д.С.Л.,  с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС държавна такса в размер на 1573.52 лв.

Решението подлежи на обжалване пред СлОС в двуседмичен срок, считано от съобщаването на страните.

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: