Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 1032

                                             гр. Сливен, 10.12.2014 г.

                       В   ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ-ми граждански състав, в публично заседание на седми ноември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА ЖЕЛЯЗКОВА

при участието на съдебен секретар А.В., като разгледа докладваното от районния съдия гр.д. № 3086 по описа на СлРС за 2014 год., за да се произнесе, съобрази:

 

Предявен е положително установителен иск с правно основание чл.124 от ГПК във вр. с чл.415 и чл. 422 от ГПК.

Ищцовото дружество в молбата си твърди, че доставило на ответното дружество медицински стоки, за което били подписани приемо-предавателни протоколи.

   Сочат, че със споразумение от 26.09.2013 г. ответното дружество признало размера на своите задължения към ищцовото дружество на обща стойност 58 495.39 лв. на ежемесечни вноски от по 2000 лв.  Дружеството не е изпълнило част от споразумението, като общата сума произтича и от незаплатени доставени медицински материали по следните фактури с №№ 51211/20.12.2012 г.; 51226/20.12.2012 г.; 50002/20.11.2013 г.; 51210/20.12.2012 г.; 54160/12.03.2013 г.; 53415/21.02.2013 г.; 53428/21.02.2013 г.; 54915/29.03.2013 г. на обща стойност 21 624.30 лв., представляваща главница, ведно с мораторната лихва върху главницата в общ размер на 2415.89 лв., описани подробно за всяка фактура в табличен вид, като сума и период.

Ищцовото дружество на 15.05.2014 г. подало заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу ответното дружество, за което била издадена Заповед № 1502/19.05.2014 г.  по ч.гр.д. № 2190/2014 г. по описа на СлРС за дължима главница в размер на 21 624.30 лв., представляваща стойността на доставени медицински стоки, лихва за забава 2 415.89 лв., ведно със законната  лихва, считано от датата на подаване на заявлението 15.05.2014 г. до окончателното изплащане, както и разноски по заповедното производство в размер на 480 лв. и адвокатски хонорар в размер на 1086.72 лв.

Молят съда да приеме за установено по отношение на „Б.Браун Медикал" ЕООД, че „МБАЛ Хаджи Димитър" ООД дължи на „Б.Браун Медикал" ЕООД главница в размер на 21 624.30 лв., представляваща стойността на доставени медицински стоки, лихва за забава 2 415.89 лв., ведно със законната  лихва, считано от датата на подаване на заявлението 15.05.2014 г. до окончателното изплащане, както и разноски по заповедното производство в размер на 480 лв. и адвокатски хонорар в размер на 1068.72 лв.  Претендират за присъждане на разноски по настоящото производство.

            По делото е постъпил отговор от ответното дружество при условията на чл. 131 от ГПК, с който намира иска за допустим, но неоснователен и недоказан. Възразява, че липсвали доказателства, че ответното дружество не изпълнявало задълженията си по сключеното споразумение, а последното плащане било на 15.07.2014 г. и било в размер на 5 000 лв., за което представят преводно нареждане. Претендира за присъждане на разноски.

В съдебно заседание ищцовото дружество се представлява от пълномощник, който поддържа исковата молба. Заявява, че плащането от 5000 лв. касае направен превод по процесни суми, но за друго дело, а именно гр.д. № 3085/2014 г. Претендира присъждане на разноски.

Ответното дружество в съдебно заседание се представлява от пълномощник, който моли исковете да бъдат отхвърлени, като неоснователни и недоказани.  Претендира присъждане на разноски.

След преценка на събраните писмени доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

  Установи се, че между страните са били налице търговски взаимоотношения при които ответното дружество е доставяло на ответното дружество медицински стоки, за което били подписани приемо-предавателни протоколи, а задълженията произтичали от фактури.

   Видно от представеното споразумение от 26.09.2013 г. се установи, че ответното дружество в писмен вид признало размера на своите задължения към ищцовото дружество произтичащи от следните фактури с №№ 51211/20.12.2012 г.; 51226/20.12.2012 г.; 50002/20.11.2013 г.; 51210/20.12.2012 г.; 54160/12.03.2013 г.; 53415/21.02.2013 г.; 53428/21.02.2013 г.; 54915/29.03.2013 г. на обща стойност 21 624.30 лв., представляваща главница.

Не е спорно, че по повод подадено заявление от ищцовото дружество на 15.06.2014 г. за издаване на заповед за изпълнение срещу ответното дружество, е издадена Заповед № 1502/19.05.2014 г.  по ч.гр.д. № 2190/2014 г. по описа на СлРС за дължима главница в общ размер на 21 624.30 лв., представляваща стойността на доставени медицински стоки по посочените вече фактури, както и лихва за забава в размер на 2 415.89 лв., ведно със законната  лихва, считано от датата на подаване на заявлението 15.05.2014 г. до окончателното изплащане, както и разноски по заповедното производство в размер на 480 лв. и адвокатски хонорар в размер на 1068.72 лв.

По делото е допусната съдебно-икономическа експертиза, която е установила размера на главницата в размер на 21624.30 лв., а законната лихва е изчислена към 15.05.2014 г., т.е. датата на подаване на заявлението на заповед за изпълнение и е в общ размер на 2518.20 лв. Лихвата е изчислена от дължимостта на всяка една от фактурите до 28.04.2014 г. След обследване в счетоводството на дружествата експерта е категоричен, че няма извършен превод от 5000 лв., касаещ настоящите задължения от процесните фактури и след преизчисляване на лихвата до 28.04.2014 г. от различен падеж за всяка една от фактурите лихвата по 8 бр. фактури е в размер на 2 415.89 лв.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупна преценка на събраните по делото писмени доказателства, който са еднозначни и неоспорени от страните, кредитира изцяло.

          Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

          Съдът е сезиран с искове с правно основание чл. 422 от ГПК  във връзка с чл. 327 и сл. от ТЗ и чл. 79 от ЗЗД са допустими и основателни.

           От представените заверени преписи от процесните фактури безспорно се установи и доказа, че счетоводните документи удостоверяват извършени търговски сделки, материализирани в посочените фактури. Същите са издадени от ищцовото дружество за доставени медицински стоки от него в полза на ответното дружество. Съдебният експерт е категоричен, че посочените суми по осемте фактури не са изплатени на ищцовото дружество към момента на обследване по повод на възложената съдебно-икономическа експертиза и понастоящем същите са дължими от ответния търговец.

При това положение и с оглед на събраните по делото доказателства следва да се приеме, че ответното дружество не е изпълнило паричните си договорни задължения, фиксирани в общ размер на 21 624.30 лв., поради което  съдът следва да признае за установено, че посочените суми в Заповед № 1502/19.05.2014 г. по ч.гр.д. № 2190/2014 г. по описа на СлРС, с която на основание чл. 411 ал. 3 от ГПК заповедния съд е разпоредил длъжника да заплати на кредитора сумите, както следва: главница в общ размер на 21 624.30 лв., представляваща стойността на доставени медицински стоки по посочените осем фактури, както и лихва за забава в размер на 2 415.89 лв., ведно със законната  лихва, считано от датата на подаване на заявлението 15.05.2014 г. до окончателното изплащане, както и разноски по заповедното производство в размер на 480 лв.заплатена държавна такса и адвокатски хонорар в размер на 1068.72 лв.

 По делото са представени заверени преписи от процесните фактури и съобразно направеното съдебно-икономическо заключение, което кореспондира на изложените обстоятелства в изложената заповед за изпълнение същите се явяват релевантни по отношение на предявените положително установителни искове. В тази връзка, съдът намира че следва да уважи исковете, като основателни и доказани в пълния претендиран размер, ведно с последиците от това, досежно предявената законна лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед по чл. 410 от ГПК.

  Основателно е и искането за присъждане на законна лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК – 15.05.2014 г., която ответното дружество дължи върху уважената част от иска до окончателното изплащане на сумата.

  На основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответното дружество следва да бъде осъдено  да заплати на  ищцовото дружество, направените  по делото разноски в общ размер на 2 142 лв., от които държавна такса в размер на 480.80 лева, сумата от 160 лв. за вещо лице и 1501.20 лв. възнаграждение за адвокат.  

 Ръководен от изложените съображения, съдът

 

   Р   Е   Ш   И:

 

 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, с ЕИК 175016820, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Андрей Ляпчев” 66, със съдебен адрес: гр. София, ул. „Позитано” 7, ет. 2, офис 5-6, представлявано от адв. М.Р. адрес за връчване на съобщения и призоваване: гр. София, ул. „Позитано" 7, ет. 2, офис 5-6, че „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХАДЖИ ДИМИТЪР” ООД, с ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от П.М.П., ДЪЛЖИ сумата в общ размер на 21 624.30 лв. /двадесет и една хиляди шестстотин двадесет и четири лева и 30 ст./, представляваща главница за доставени медицински стоки по издадени фактури №№ 51211/20.12.2012 г.; 51226/20.12.2012 г.; 50002/20.11.2013 г.; 51210/20.12.2012 г.; 54160/12.03.2013 г.; 53415/21.02.2013 г.; 53428/21.02.2013 г.; 54915/29.03.2013 г., лихва за забава в размер на 2 415.89 лв. /две хиляди четиристотин и петнадесет лева и 89 ст./, ведно със законната  лихва, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК - 15.05.2014 г. до окончателното изплащане, както и направените разноски по ч.гр.д. № 2190/2014 г. по описа на СлРС в общ размер на 1548.72 лв. /хиляда петстотин четиридесет и осем лева и 72 ст./, от които 480 лв. за заплатена държавна такса и 1068.72 лв. за адвокатско възнаграждение.

 

 ОСЪЖДА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХАДЖИ ДИМИТЪР” ООД, с ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от П.М.П., ДА ЗАПЛАТИ на „Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, с ЕИК 175016820, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Андрей Ляпчев” 66, със съдебен адрес: гр. София, ул. „Позитано” 7, ет. 2, офис 5-6, представлявано от адв. М.Р. адрес за връчване на съобщения и призоваване: гр. София, ул. „Позитано" 7, ет. 2, офис 5-6 направените  по делото разноски в общ размер на 2 142 /две хиляди сто четиридесет и два/ лева, от които държавна такса в размер на 480.80 лева, сумата от 160 лв. за вещо лице и 1501.20 лв. възнаграждение за адвокат.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред СлОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                        

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: