Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 1033

                                             гр. Сливен, 10.12.2014 г.

                       В   ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ-ми граждански състав, в публично заседание на седми ноември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА ЖЕЛЯЗКОВА

при участието на съдебен секретар А.В., като разгледа докладваното от районния съдия гр.д. № 3085 по описа на СлРС за 2014 год., за да се произнесе, съобрази:

 

Предявен е положително установителен иск с правно основание чл.124 от ГПК във вр. с чл.415 и чл. 422 от ГПК.

Ищцовото дружество в молбата си твърди, че доставило на ответното дружество медицински стоки, за което били подписани приемо-предавателни протоколи.

   Сочат, че със споразумение от 26.09.2013 г. ответното дружество признало размера на своите задължения към ищцовото дружество на обща стойност 58 495.39 лв. на ежемесечни вноски от по 2000 лв.  Дружеството не е изпълнило част от споразумението, като общата сума произтича и от незаплатени доставени медицински материали по фактури с №№ 47236/14.09.2012 г.; 47327/18.09.2012г.; 47457/21.09.2012 г.; 47533/24.09.2012 г.; 47710/27.09.2012 г.; 49808/16.11.2012 г.; 49636/13.11.2012 г.; 49881/19.11.2912  г. на обща стойност  19671, 08 лева, представляваща главница, мораторна лихва върху главницата в общ размер на 3 096.76 лв., описани подробно за всяка фактура в табличен вид, като сума и период.

Ищцовото дружество на 15.05.2014 г. подало заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу ответното дружество, за което била издадена Заповед № 1486/16.05.2014 г.  по ч.гр.д. № 2187/2014 г. по описа на СлРС за дължима главница в размер на 21 671.08 лева, представляваща неизплатено задължение по 9 бр. фактури за доставени медицински стоки, лихви в размер на 3 096.76 лева начислени за периода от 13.11.2012 г. до 28.04.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на Заявлението в съда - 15.05.2014 г. до окончателното му изплащане и разноски в размер на 495.36 лева внесена държавна такса и адвокатски хонорар в размер на 1 081.81 лева.

Сочи, че след издаване на заповедта за изпълнение и подаване на възражението на 29.05.2014 г. ответното дружество е заплатило частично задълажението си, като е заплатило 2000 лв., което представлява остатък от задължението по фактура № 47190/13.09.2012 г. в размер на 1155.88 лв. и частично задължение по фактура № 47236/14.09.2012 г. за 4 800 лв., като задължението по втората фактура остава 3 955.88 лв.

Молят съда да приеме за установено по отношение на „Б.Браун Медикал" ЕООД, че „МБАЛ Хаджи Димитър" ООД дължи на „Б.Браун Медикал" ЕООД главница в размер на 19671.08 лева, представляваща стойността на доставени медицински стоки, лихва за забава 3 096.76 лева, начислени за периода от 13.11.2012 г. до 28.04.2014 г., ведно със законната  лихва, считано от датата на подаване на заявлението 15.05.2014 г. до окончателното изплащане, както и разноски по заповедното производство в размер на 495.36 лв. и адвокатски хонорар в размер на 1081.81 лв.  Претендират за присъждане на разноски по настоящото производство.

            По делото е постъпил отговор от ответното дружество при условията на чл. 131 от ГПК, с който намира иска за допустим, но неоснователен и недоказан. Възразява, че липсвали доказателства, че ответното дружество не изпълнявало задълженията си по сключеното споразумение, а последното плащане било на 15.07.2014 г. и било в размер на 5 000 лв., за което представят преводно нареждане. Претендира за присъждане на разноски.

В съдебно заседание ищцовото дружество се представлява от пълномощник, който поддържа исковата молба. Признава, че ответното дружество е превело сумата от 4 000 лв. и иска следва да се сторнира с 4 000 лв., тъй като е направен такъв превод на 15.07.2014 г. Претендира присъждане на разноски.

Ответното дружество в съдебно заседание се представлява от пълномощник, който моли исковете да бъдат отхвърлени, като неоснователни и недоказани.  Претендира за  присъждане на разноски.

След преценка на събраните писмени доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

  Установи се, че между страните са били налице търговски взаимоотношения, при които ответното дружество е доставяло на ответното дружество медицински стоки, за което били подписани приемо-предавателни протоколи, а задълженията произтичали от фактури.

     Видно от представеното споразумение от 26.09.2013 г. се установи, че ответното дружество в писмен вид признало размера на своите задължения към ищцовото дружество произтичащи от следните фактури с №№ 47236/14.09.2012 г.; 47327/18.09.2012г.; 47457/21.09.2012 г.; 47533/24.09.2012 г.; 47710/27.09.2012 г.; 49808/16.11.2012 г.; 49636/13.11.2012 г.; 49881/19.11.2912  г. на обща стойност  19671, 08 лева.

     Не е спорно, че по повод подадено заявление от ищцовото дружество на 15.05.2014 г. за издаване на заповед за изпълнение срещу ответното дружество, е издадена Заповед № 1486/16.05.2014 г.  по ч.гр.д. № 2187/2014 г. по описа на СлРС за дължима главница в размер на 21 671.08 лева, представляваща неизплатено задължение по 9 бр. фактури за доставени медицински стоки, лихви в размер на 3 096.76 лева начислени за периода от 13.11.2012 г. до 28.04.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на Заявлението в съда - 15.05.2014 г. до окончателното му изплащане и разноски в размер на 495.36 лева внесена държавна такса и адвокатски хонорар в размер на 1 081.81 лева.

По делото е допусната съдебно-икономическа експертиза, която е установила главница в размера на 21 624.30 лв. и законна лихва, която е изчислил към 15.05.2014 г. - датата на подаване на заявление на заповед за изпълнение и сума в размер на 2518.20 лв. Лихвата, която е изчислил е в размер на 3096.76 лв., за което е издадена фактура № 80267/20.10.2014 г. с основание лихви по изпълнително дело № 3085/2014 г. С разликата от 903.24 лв. е покрита част от фактура № 47327/18.09.2002 г. и крайния остатък за доплащане е 1652.64 лв. След направените приспадания на различните плащания експерта е категоричен в допълнителното си заключение, че общото задължение по процесните фактури възлиза на 13 767.84 лв., а мораторна лихва няма, тъй като направения превод на 17.10.2014 г. на стойност от 4 000 лв. покривал пълния размер на законната лихва на стойност 3096.76 лв. и част от фактура № 47327/18.09.2012 г.

Следователно съдът следва да уважи установителния иск до главница в размер на 13 767.84 лв., като до пълния претендиран размер следва да бъде отхвърлен иска, като неоснователен и недоказан, по отношение на мораторната лихва иска следва да бъде отхвърлен, като недължим, а законната лихва следва да бъде присъдена от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 15.05.2014 г., включително и разноските в размер на 495.36 лева внесена държавна такса и адвокатски хонорар в размер на 1 081.81 лева.

          Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупна преценка на събраните по делото писмени доказателства, който са еднозначни и неоспорени от страните, кредитира изцяло.

          Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

          Съдът е сезиран с искове с правно основание чл. 422 от ГПК  във връзка с чл. 327 и сл. от ТЗ и чл. 79 от ЗЗД са допустими и основателни.

           От представените заверени преписи от процесните фактури безспорно се установи и доказа, че счетоводните документи удостоверяват извършени търговски сделки, материализирани в посочените фактури. Същите са издадени от ищцовото дружество за доставени медицински стоки от него в полза на ответното дружество. Съдебният експерт е категоричен, че посочените суми по процесните фактури не са изплатени напълно на ищцовото дружество към момента на обследване по повод на възложената съдебно-икономическа експертиза и понастоящем същите са дължими от ответния търговец.

При това положение и с оглед на събраните по делото доказателства следва да се приеме, че ответното дружество не е изпълнило паричните си договорни задължения, фиксирани в 13 767.84 лв., а мораторна лихва няма, тъй като направения превод на 17.10.2014 г. на стойност от 4 000 лв. покривал пълния размер на законната лихва на стойност 3096.76 лв. и част от фактура № 47327/18.09.2012 г.

 

  Основателно е и искането за присъждане на законна лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК – 15.05.2014 г., която ответното дружество дължи върху уважената част от иска до окончателното изплащане на сумата.

  На основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответното дружество следва да бъде осъдено  да заплати на  ищцовото дружество, направените  по делото разноски в общ размер на 1297.21 лв., съобразно уважената част на иска.  Съдът следва да присъди и направените разноски от ответната страна, съобразно отхвърлената част от иска, които са в общ размерна 26.53 лв. за вещо лице.

 Ръководен от изложените съображения, съдът

 

   Р   Е   Ш   И:

 

 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, с ЕИК 175016820, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Андрей Ляпчев” 66, със съдебен адрес: гр. София, ул. „Позитано” 7, ет. 2, офис 5-6, представлявано от адв. М.Р. адрес за връчване на съобщения и призоваване: гр. София, ул. „Позитано" 7, ет. 2, офис 5-6, че „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХАДЖИ ДИМИТЪР” ООД, с ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от П.М.П., ДЪЛЖИ сумата в общ размер на 13 767.84 лв. /тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и 84 ст./, представляваща главница за доставени медицински стоки по издадени фактури №№ 47236/14.09.2012 г.; 47327/18.09.2012г.; 47457/21.09.2012 г.; 47533/24.09.2012 г.; 47710/27.09.2012 г.; 49808/16.11.2012 г.; 49636/13.11.2012 г.; 49881/19.11.2912  г., ведно със законната  лихва, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК - 15.05.2014 г. до окончателното изплащане, както и направените разноски по ч.гр.д. № 2187/2014 г. по описа на СлРС в общ размер на 1577.17 лв., от които 495.36 лв. за заплатена държавна такса и 1081.81 лв. за адвокатско възнаграждение, като до пълния претендиран размер ОТХВЪРЛЯ иска, като неоснователен и недоказан.

 

 ОСЪЖДА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХАДЖИ ДИМИТЪР” ООД, с ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от П.М.П., ДА ЗАПЛАТИ на „Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, с ЕИК 175016820, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Андрей Ляпчев” 66, със съдебен адрес: гр. София, ул. „Позитано” 7, ет. 2, офис 5-6, представлявано от адв. М.Р. адрес за връчване на съобщения и призоваване: гр. София, ул. „Позитано" 7, ет. 2, офис 5-6 направените  по делото разноски в общ размер на 1297.21 лв. /хиляда двеста деветдесет и седем лева и 21 ст./. 

ОСЪЖДА „Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, с ЕИК 175016820, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Андрей Ляпчев” 66, със съдебен адрес: гр. София, ул. „Позитано” 7, ет. 2, офис 5-6, представлявано от адв. М.Р. адрес за връчване на съобщения и призоваване: гр. София, ул. „Позитано" 7, ет. 2, офис 5-6 ДА ЗАПЛАТИ на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХАДЖИ ДИМИТЪР” ООД, с ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от П.М.П. направените  по делото разноски в общ размер на 26.53 лв. /двадесет и шест лева и 53 ст./

 

 Решението подлежи на обжалване пред СлОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                        

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: