Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 1048

 

гр. Сливен, 13.12.2014 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ-ми граждански състав, в публично заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКА ЖЕЛЯЗКОВА

 

при секретаря А.В., като разгледа докладваното от районния съдия гр.д. № 2519 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Предявен е отрицателен установителен иск за установяване недължимост на допълнително начислена сума за електрическа енергия с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК.

Ищецът твърди, че получил по пощата писмо с изх. № 1176 212/1/19.05.2014 г., ведно с копие от фактура № 1112841951/19.05.2014 г., с което го уведомяват, че на 22.01.2014 г. е извършена проверка па меренето на електрическа енергия на обект, находящ се  в гр. Сливен. ул. „Генчо войвода" № 4, с клиентски № 1001326399 на която е констатирано, че електромера не отчита вярно и е съставен констативен протокол № 105339/22.01.2014 г.

Твърди, че на основание чл. 48, ал. 2 и чл. 51, ал.1 от Правилата за измерване на количества за краен снабдител и доставчик е извършена корекция на сметката за ел. енергия, като е начислена допълнителна енергия на стойност 569.63 лв. за периода от 15.11.2013 г. до 22.01.2014 г.

Счита, че допълнително начислената ел. енергия е начислена в нарушение на Закона за енергетиката и Общите условия на електроразпределителното дружество, като излага мотиви в тази насока, а именно, че изготвения констативен протокол от извършената проверка на посочената в писмото дата е съставен без негово участие и не е запознат с него, в противоречие на задължителното присъствие, съобразно нормата на чл. 63, ал. 1 от Общите условия на ЕВН ЕР. Освен това протоколът следвало да бъде подписан и от потребителя, което не било сторено.

Сочи, че е нарушена разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Общите условия на ЕВН ЕР, тъй като клиента нямал визуален достъп до електромера. Намира, че неправилно е начислено посоченото количество електроенергия.

           Предвид гореизложеното моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, че не дължи сумата от 569.63 лева, представляваща служебно начислената от ответното дружество допълнителна електроенергия за периода 15.11.2013 г. до 22.01.2014 г. Претендира за присъждане на направените деловодни  разноски.

  По делото е постъпил отговор при условията на чл. 131 от ГПК на исковата молба от ответното дружество “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с което оспорва иска като неоснователен и недоказан и моли съда да го отхвърли. Излагат редица възражения по неоснователността на иска. Излага аргументи, че е налице законова възможност енергийните предприятия да коригират сметките за изминал период от време, която възможност е детайлно уредена в ЗЕ и ПИКЕЕ. Представят три броя констативни протоколи за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване, справка за коригиране на сметката за електроенергия и фактура в оригинал и решение на ДКЕВР

С отговора се излагат множество възражения за годност на съставените констативни протоколи, като излагат подробни аргументи в тази насока.

В с.з. ищецът не се явява. Представлява се от пълномощник, който моли за уважаването на иска. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответното дружество, редовно призовано се представлява от пълномощник, който моли съда да отхвърли иска, като неоснователен и недоказан. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Не е спорно, че ищеца получил по пощата писмо с изх. № 1176 212/1/19.05.2014 г., ведно с копие от фактура № 1112841951/19.05.2014 г., с което го уведомяват, че на 22.01.2014 г. е извършена проверка па меренето на електрическа енергия на обект, находящ се  в гр. Сливен. ул. „Генчо войвода" № 4, с клиентски № 1001326399 на която е констатирано, че електромера не отчита вярно, което е видно от констативен протокол № 105339/22.01.2014 г., въз основа на който е съставена фактура за начислена допълнителна енергия на стойност 569.63 лв. за периода от 15.11.2013 г. до 22.01.2014 г.

Спорен е факта, че тази допълнително начислената ел. енергия е правилно начислена, респективно и дължима. В тази връзка с оглед тежестта на доказване на ответното дружество по техен почин е допусната съдебно-техническа експертиза, от която се установява, че електромера е демонтиран през 2013 г. когато е бил в нормален експлоатационен проверовъчен период.  Количеството ел. енергия от 1932 кWh изчислено като разлика в показанията за дневна тарифа на електромера за периода от 15.11.2013 г. до 22.01.2014 г.

По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, като вещото лице в съдебно заседание същият разяснява, че е преизчислил количеството електроенергия за 42 дни, в резултат на което е получил сумата от 1932 кWh на обща стойност 349.52 лв., но вещото лице се аргументира, че няма как да са различни резултатите, тъй като са му дали такива изходящи данни и при аритметичното изчисляване се получава такава сума.

 От представените от ответното дружество документи се установи, че с констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 105339/22.01.2014 г. е извършена проверка на електромера на ищеца, при което е констатирано, че под защитен капак на кабели от стълба към електромерното табло намерили нерегламентирана свръзка към захранващ кабел на електромерно табло.

Същият констативен протокол е подписан от двама ел. монтьори Х.Н.Н. и С. Ганчев Стоянов, както и в присъствието на дежурен офицер Николай Кулев от РУП Сливен.

При извършената проверка е констатирано, че  електромера е отчитал по-малко но не е посочено колко, в резултат на което е  доначислена посочената ел. енергия  във фактурата.

         От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

  Предявеният отрицателният установителен иск с правно основание чл. 124 от ГПК е допустим - предявен е от лице, имащо правен интерес да иска установяване със сила на присъдено нещо недължимостта на вземане на ответника.

 Разгледан по същество искът е основателен и като такъв следва да се уважи. Съображенията за това са следните:

Между страните не се спори, че ищецът е потребител на електрическа енергия по смисъла на чл.1, т.4 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД и че процесната сума, оспорена от него, е начислена като корекция на сметката й.

Спорно обстоятелството е налице ли са предпоставките за едностранно извършване на корекция на стойността на потребената електроенергия от страна на ответното дружество.

Съгласно чл. 28 ал.1 от ОУ на ЕВН ЕС, само въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи, заедно със справки за начислената енергия, ответникът има право да изчислява и коригира сметките на клиента за изминал период.

Според чл.54 ал.2 т.1 от Общите условия на ЕВН ЕР само в случаите на констатирано по реда на тези Общи условия неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване, ЕВН ЕР преизчислява количеството електрическа енергия за период от датата на монтажа или последната извършена от ЕВН ЕР или друг управомощен орган проверка на средството за търговско измерване, до датата на констатиране на грешката в измерването или неизмерването, освен ако може да бъде установен точния период на грешното измерване или неизмерване, но не за не повече от 90 дни, като в случаите, когато измерената грешка при проверка за точност на средствата за търговско измерване има конкретен измерител, корекцията се изчислява като се отчита класа на точност на средствата за търговско измерване.

Следователно, първото необходимо условие, за да възникване право на ответното дружество да коригира сметката за ел. енергия за минал период, която е начислена на ищеца е установяване преди това по реда на ОУ на ЕВН ЕР неправомерно въздействие на средството за търговско измерване. Средствата за търговско измерване и електромерните табла са собственост на ответното дружество по силата на законовите разпоредби – чл.120, ал.1 от ЗЕ и чл.28, ал.8 от Наредба № 6/09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, като енергоразпределителното дружество е длъжно да поддържа таблата и СТИ за своя сметка.

Изискуемото от чл.54, ал.2 от ОУ на ЕВН ЕР неправомерно въздействие, на практика е обвързано от умишлено действие на човешка ръка върху способността на средството за търговско измерване да измерва действителното количество ел. енергия.

В тежест на ответното дружество е да докаже по безспорен начин осъществяването на нерегламентиран достъп до СТИ от ищеца.

Видно от ангажираните доказателства по делото ответното дружество не доказа наличието на нерегламентиран достъп до устройството осъществен от ищеца или по негова инициатива.

Напротив от приетото по делото и неоспорено съдебно-техническо заключение експерта е категоричен, че манипулацията е с такава сложност, че за да бъде извършена е необходим правоспособен електротехник със специални знания, като ищеца липсват данни да притежава такива знания и умения. Освен това от разпитаните по делото свидетели се установи, че ищеца е бил в дома си, за да правят домашна камина точно по време на проверката с приятел св. Д., който дори свидетелства,  че е видял по това време служители на ЕВН с униформено облекло да работят по ел. таблото, но категорично никой не е поканил приятеля му и обитаталите от имота да присъства на проверката. Съдът намира, че не следва да приема за редовно проведена процедурата по уведомяване за извършваната проверка на клиента потребител, т.е. ищеца.  Също така не били уведомени съседите на ищеца, а твърдяните хора които били търсени от св. Н. се оказва, че не са свидетели,поради което съдът счита че не е проведена процедурата по уведомяване на собственика на електромерното устройство за извършената проверка, респ. и за корекцията.

От представените по делото писмени доказателства се установи, че по никакъв начин не е уведомяван ищеца било устно или в последствие с изпращане на констативния протокол с обратна разписка, като ищеца след месеци узнава, че й е начислена допълнителна ел. енергия.

От друга страна констативния протокол е изготвен изцяло в нарушение на следващата се процедура, съгласно Общите условия на ЕВН и са допуснати цитираните процедурни нарушения.

При липса на доказателства в тази насока не би могло да се презумира виновно поведение на ищеца като потребител на ел. енергия.

Според чл.35 ал.4 от ОУ на ЕВН ЕР, констатираните неизправности и нередовности в СТИ установяват със съставен констативен протокол, а според чл.63 от същите ОУ на ЕВН ЕР в случаите, в които се съставя констативен протокол, той се подписва от представители на ЕВН ЕР и Клиента, а ако Клиентът не присъства и/или откаже да подпише протокола, то ЕВН ЕР има право да го състави в присъствието на свидетели, в който случай констативният протокол се изпраща след това на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка и тогава се счита връчен в деня на неговото получаване.

Не се установи ищеца да е присъствал на извършената проверка, както и при съставянето на констативния протокол. Същият е подписан от двама свидетели само с три имена и никакви други индивидуализиращи параметри. Освен това не се установи констативния протокол да е връчен по надлежни ред, като например с препоръчано писмо по пощата, но не с обратна разписка. Следователно безспорно се установи и доказа, че не е спазена разпоредбата на  чл. 63 от ОУ на ЕВН ЕР, което е нарушение на правата на ищеца, в качеството му на клиент на ответното дружество изразяващи се в незнание за извършената проверка. Няма данни за тези свидетели като ЕГН, административен адрес, поради което съда намира, че това е отново пропуск при съставянето на констативния протокол при извършената проверка. Няма данни да е изпратено уведомително писмо за начислената  допълнителна ел. енергия и констативния протокол за самата проверка, извършена на 22.01.2014 г., каквото е изискването на чл.63, ал.3 от ОУ на ЕВН ЕР.

Безспорно констативния протокол представлява частен свидетелстващ документ, в който са удостоверени изгодни за ответника факти, поради което не може да се приеме, че е налице основание за коригиране сметката на ищеца, следователно констатираните нарушения по извършването на проверката и съставянето на констативния протокол не могат да бъдат противопоставени на ищеца.

Разпоредбата на чл.25 и сл. от ОУ на ЕВН ЕС, предвиждаща,  че само въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи, заедно със справки за начислената енергия, ответното дружество има право да изчислява и коригира сметките на клиента за изминал период, като това са мотивите и на постановените решения на Върховен съд. 

В тази връзка практиката на ВКС, а именно Решение №189/11.04.2011 г. по т.д.№ 39/2010 г., ІІ т.о. на ВКС, съгласно която  при липса на предвидено в действащото законодателство възможност за едностранна промяна от доставчика на доставено количество електрическа енергия и сметките за минал период не съществува законно основание такава санкция да се уговаря в Общите условия.

В случаите, когато отклоненията в показателите на консумираната ел. енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът на електрическа енергия следва да установи периода на грешното измерване или неизмерване в резултат на неправомерното действие на потребителя. В противен случай, без да се държи сметка за този период или без да се отчете реално консумираната електрическа енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия за минал период позволява на доставчика да получи цена за недоставена от него и неползвана от потребителя електрическа енергия. Клауза от договора /Общите условия/, която регламентира едностранно от доставчика на електрическа енергия коригиране на сметките за електрическа енергия за предходен период от време без определяне на периода и без отчитане на реално консумираната електрическа енергия, следва да се счита за неправомерно по смисъла на чл.143, т. 6 и т. 18 от ЗПП и нищожна на основание  чл.146, ал. 1 от ЗПП и чл. 26, ал. 1 от ЗЗД.

Предвид изложеното, съдът следва да постанови решение, с което предявеният отрицателно установителен иск да се уважи изцяло, ведно с произтичащите от това последици.

 Ищецът е направил искане за присъждане на разноски и с оглед изхода на спора, съгласно разпоредбата на чл. 78, ал.1 от ГПК, следва да и бъдат присъдени такива в общ размер от 251.50 лв., от които 51.50 лв. държавна такса и сумата от 200 лв. за адвокатско възнаграждение.

 Ръководен от гореизложеното, съдът 

 

Р      Е     Ш     И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Р.Д.Х., с ЕГН ********** *** НЕ ДЪЛЖИ на “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Х. Г. Данов” №37,  представлявано от изп. Директор Стефан Младенов Заманов, сумата от 569.63 лв. /петстотин шестдесет и девет лева и 63 ст./, представляваща допълнително начислена електрическа енергия /1932 kWh./ за периода от 15.11.2013 г. до 22.01.2014 г., с място на потребление с клиентски № 1001326399, с ИТН 2252711, находящо се в гр. Сливен, ул. „Гунчо войвода”  № 4.

 

ОСЪЖДА  “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Х. Г. Данов” №37, с ЕИК 123526430, представлявано от Изп. Директор Стефан Младенов Заманов ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Х., с ЕГН ********** *** направените разноски по делото в общ размер 251.50 лв., от които 51.50 лв. държавна такса и сумата от 200 лв. за адвокатско възнаграждение.

 

 Решението подлежи на обжалване от страните пред Сливенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: