Р Е Ш Е Н И Е №

 

Гр. Сливен, 30.10.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Сливенски районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на дванадесети октомври през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛА МАРИНОВ

 

при секретаря Х.П., след като разгледа докладваното от председателя АНД №1134 по описа за 2015г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по повод жалба против НП №32/24.06.2015г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР), с което на жалбоподателя, Община С е наложена Имуществена санкция” в размер на 150 лева на основание чл.200, ал.1, т.1, б. „а” от Закона за водите. Моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.

В съдебно заседание, жалбоподателят редовно и своевременно призован се представлява от упълномощен процесуален представител, който счита наказателното постановление за незаконосъобразно и моли съда да го отмени.

Административнонаказващият орган, редовно и своевременно призован за съдебно заседание изпраща свой представител, който се явява и моли жалбата да се остави без уважение, а наказателното постановление да се потвърди като законосъобразно.

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 15.04.2015г. служители от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, свидетелите А.Г. и А. Михайлова заедно със служители от РПУ- С, свидетелите И.Д. и Г.К. извършили проверка на обект Дом за възрастни хора с умствена изостаналост- селище Качулка, разположен в селище Качулка, в землището на с. Б, общ. С. При проверката се установило, че обектът се стопанисва от правна структурна единица на Община С- Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с ЕИК 000590654. Констатирало се, че обектът се водоснабдява от река Беленска по гравитачен път, по тръбопровод водата постъпва в черпателен резервоар, намиращ се в монолитна сграда, разположена непосредствено до пътя С-Е. При географски координати северна ширина 42 градуса и 46,999 минути и източна дължина 26 градуса и 10,561 минути, ведно с помпено помещение. От черпателния резервоар по стоманен тръбопровод с Ф 125 мм посредством помпен агрегат водата директно се подавала във водопроводната мрежа на обекта. Не било установено наличието на водомерни устройства за измерване на ползваните водни количества от повърхностния воден обект река Б. При проверката се установило, че обектът работи и се извършвало водовземане от река Б в землището на с. Б, общ. С.. Св. Г. приела, че има извършено нарушение от страна на Община С на разпоредбата на чл.44, ал.1 от Закона за водите и съставила на Общината акт за установяване на административно нарушение. Колежката й, св. А. М се подписала като свидетел по съставянето и връчването на акта. Като свидетели по съставянето и връчването на акта се подписали и двамата полицейски служители, И.Д. и Г.К..  Въз основа на така съставения акт за установяване на административно нарушение Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” издал обжалваното наказателно постановление като приел същите констатации и на основание чл.200, ал.1, т.1, б.„а” от Закона за водите наложил на Община С. наказание „Имуществена санкция” в размер на 150 лева.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в законоустановения седемдневен преклузивен срок от лице имащо правен интерес от обжалването. Разглеждайки същата по същество съдът констатира, че доводите на жалбоподателя в нея са неоснователни. Безспорно се установи от събраните по делото доказателства извършеното от жалбоподателя нарушение на Закона за водите. Действително при извършената проверка на 15.04.2015г. се установило по несъмнен начин, че няма издадено разрешение за водовземане съгласно разпоредбата на чл.44, ал.1 от Закона за водите. Доказа се по несъмнен начин от показанията на разпитаните по делото свидетели, че при извършената проверка правната структурна единица на Община С- Дом за възрастни хора с умствена изостаналост- селище „Качулка” водовзема от повърхностен воден обект река Беленска в землището на с. Б., общ. С. за самостоятелно питейно битово водоснабдяване на обекта. Като не е било издадено такова разрешение на жалбоподателя той не е следвало да допуска водовземане на обекта Дом за възрастни хора с умствена изостаналост. Щом не е имало такова разрешение, а има установено такова водовземане следва да се приеме, че Община С. е извършила нарушението по чл.44, ал.1 от Закона за водите и следва да понесе своята административнонаказателна отговорност.

Съдът счита, че е без значение чия собственост е имота, в който се намира обекта на водоснабдяване. След като няма издадено разрешение за водоснабдяване на обекта няма основание да се извършва такова водовземане за водоснабдяване на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост. Ето защо ползвателят на обекта следва да понесе административнонаказателната отговорност, предвидена в чл.200, ал.1, т.1, б. „а” от Закона за водите. Наложеното на жалбоподателя наказание е в минимален размер и отговаря в пълна степен на извършеното нарушение.

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати процесуални нарушения, които да доведат до отмяната на последното. Ето защо съдът счита атакуваното наказателното постановление за законосъобразно и следва да го потвърди.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №32/24.06.2015г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР), с което на Община С. на основание чл.200, ал.1, т.1, б. „а” от Закона за водите е наложена „Имуществена санкция” в размер на 150 лева за нарушение на чл.44, ал.1 от същия закон като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- гр. С. в 14- дневен срок от получаването му от страните.

         

                                                         

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: