Р Е Ш Е Н И Е № 172

                               Гр.С., 2.03.2016г.

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

   С.ски районен съд, гражданско отделение, VІІ-ми състав в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: М. Каранашева

 

при участието на секретаря Д.Н.

като разгледа докладваното гр.д.№573 по описа за 2016г.,

на С.ски районен съд,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

 

 

 

...........................................................

 

 

Р Е Ш И:

 

 

   ПРЕКРАТЯВА брака, сключен с Акт за граждански брак № 2/14.10.2002г. в С.К., общ.Н.З.,обл. С. между С.С.Б., ЕГН ********** *** Р.С.№... и М.В. Н., след сключването на брака Б., ЕГН ********** *** Р.С.№... на основание чл.50 от СК по взаимно съгласие на страните.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните С.С.Б., ЕГН ********** *** Р.С.№... и М.В. Н., след сключването на брака Б., ЕГН ********** *** Р.С.№... споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1.ПРЕДОСТАВЯТ се за упражняване родителските права спрямо малолетното дете С.С. Б., ЕГН ********** на бащата С.С.Б., ЕГН ********** *** Р.С.№... Б. настъпването на пълнолетие на детето или до настъпване  на други причиниили обстоятелства за тяхното изменяване.

2.ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетното дете С.С. Б., ЕГН ********** при бащата С.С. на адрес ***..

3.ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката М.В.Б. и малолетното дете С.С. Б., ЕГН **********, всяка първа и трета събота или неделя   от месеца от 9.00часа  до 18.00 часа, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

 4. Майката М.В.Б., ЕГН ********** *** Р.С.№... СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изплаща месечна издръжка на малолетното дете С.С. Б., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител С.С.Б., ЕГН ********** *** Р.С.№... и М.В. Н., след Б., в размер на 105лв/ сто и пет лева/, считано от 16.02.2016г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска до окончателното й изплащане, до настъпването на пълнолетие на детето или до настъпването на законови причини за изменяване или прекратяване на издръжката..

 5.Семейното жилище в гр.С.,кв.М. бл...., вх...., ап...., което е наето ще се ползва от С.С.Б..

6.След прекратяването на брака М.В.Б. ще  носи брачното си фамилно име Б..

7.Страните са заявили, че по време на брака имат изтеглен кредит от ОББ с договор за кредит от 8.04.2015г. за сумата в размер на 16 500лв, със срок за погасяване 7.05.2020г., по които имат качеството съдлъжници.След прекратяване на брака страните ще обслужват по равно задължението към банката до окончателното изплащане на кредита.

8.Страните са заявили, че не желаят  лична издръжка един от друг след прекратяването на брака.

9.Страните са заявили, че разноските по прекратяване на брака и окончателната държавна такса се поемат по равно от двамата.

ОСЪЖДА  С.С.Б., ЕГН ********** *** Р.С.№... ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС окончателна държавна такса за развода в размер на 20,00 (двадесет) лева.

 

 

 

 

 

ОСЪЖДА М.В.Б., ЕГН ********** *** Р.С.№... ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС окончателна държавна такса за развода в размер на 20,00 (двадесет) лева и  държавна такса за размера на спогодената издръжка в размер на 75.60лева (седемдесет и пет лева  и шестдесет стотинки).

   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: