Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 246

                                       гр. Сливен, 29.03.2016 година.

                                            В ИМЕТО НА  НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД,  граждански състав в съдебно заседание на седемнадесети март през две хиляди и шестнадесета година,  в състав:

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

при секретаря  П.С., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 72 по описа на съда за 2016 година, за  да се произнесе съобрази следното:

 

Предявените искови претенции са с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 415, ал. 1 и чл. 422 от ГПК.

В исковата молба на ищцовото дружество се излагат твърдения, че ответникът дължи сумите, за които срещу него е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 4295 по описа на СлРС за 2015 година, против която е подадено  възражение.

От съда се иска да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи сумите, за които срещу него е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 4295 по описа на СлРС за 2015 година. Претендират се разноските по делото.

В съдебно заседание ищцовото дружество се представлява от пълномощник, който прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответната страна.

Ответникът, редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание, не е представил писмен отговор на исковата молба и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Като прецени, че са налице предпоставките на чл. 238, ал. 1 от ГПК и чл. 239 от ГПК, съдът прие, че срещу ответната страна следва да се постанови неприсъствено решение, с което исковите претенции на ищеца да се уважат изцяло, като се признае за установено, че се дължат сумите, за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д № 4295 по описа на СлРС за 2015 година.

Разноските по заповедното производство следва да се присъдят отделно съобразно т. 12 на ТР по ТД №4/2013г. на ВКС, заедно с разноските по настоящото дело, като същите възлизат общо на 461,00 лева и включват държавни такси и адвокатско възнаграждение.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                                     Р    Е    Ш   И :

 

ПРИЗНАВА за установено, че Ц.Н.А. с ЕГН: ********** *** ДЪЛЖИ на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН” ООД, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул. „Шести септември” № 27 сумите, за които е издадена заповед 2807 от 13.11.2015 година за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. 4295 по описа на СлРС за 2015 година, а именно: сумата 569,81 лева /петстотин шестдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки/, представляваща незаплатена главница за доставена и консумирана питейна вода за периода от 01.04.2008 година до 31.08.2015 година, за обект в гр. Сливен, ул. Беломорска, № 5, ведно със законната лихва върху нея, считано от 11.11.2015 година до окончателното й изплащане, както и сумата 251,31 лева /двеста петдесет и един лева и тридесет и една стотинки/, представляваща мораторна лихва, изтекла до 01.09.2015 година.

 ОСЪЖДА Ц.Н.А. с ЕГН: ********** ***  ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул. „Шести септември” № 27 сумата 461,00 лева /четиристотин шестдесет и един лева стотинки/,  представляваща разноски по делото.

Решението е неприсъствено и не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: