Р Е Ш Е Н И Е         215

 

гр.Сливен,  21 март   2016  год.

 

В    И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

      СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІІ-ри    граждански състав  в закрито заседание на   петнадесети март   през две хиляди и  шестнадесета година в състав: 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ПЕТЯ МАНОВА

 

при секретаря Н.Е. , като разгледа докладваното от  р. съдия гр. дело № 70/2016  г. на СлРС , за да се произнесе,  съобрази следното:

 

     Предявен е иск  с  правното си основание  чл. 415, ал. 1  от ГПК и цена на иска 287.88  лева.     

В Исковата си молба  ищецът – „Водоснабдяване и канализация – Сливен”  ООД   твърди, че    ответникът  Р.А.С.  има открита партида  за недвижим имот, находящ се в гр. Сливен, ул. Шипка № 44.  Имота бил свързан към водопреносната мрежа и към него ежемесечно се извършвали   доставки на питейна вода. Доставената и консумирана питейна вода се отчитала по тази партида  и стойността  на  изразходваното количество се фактурирало.  След фактурирането за титуляра на партидата и ответника по настоящия иск възниквало задължение в тридесет дневен срок от издаването на фактурата   да погаси задължението си, съгласно ОУ на ВиК оператора, които намирали приложение по отношение на всички потребители.

През целия претендират период имота на ответника бил без индивидуален водомер, поради което му е начисляван служебен разход по реда на чл. 23, ал. 5, т. 1 от ОУ на оператора. В случая  „Водоснабдяване и канализация – Сливен”  ООД се е възползвало от възможността да приложи разпоредбата на чл. 7 от  същия член.

Ответникът не е заплатил стойността на доставената и консумирана питейна вода за периода от 1 октомври 2012 г. до 30 септември 2013 г.  независимо от възникналото задължение.  В чл. 42  от ОУ било предвидено, че при неизпълнение в срок на задължението си за заплащане на ползваните услуги, потребителят дължи на В и К оператора обезщетение в размер на законна лихва, съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, считано от първия ден след настъпване на падежа до деня на постъпване на дължимата сума по сметка на В и К оператора, поради което „Водоснабдяване и канализация – Сливен”  ООД  претендирало както  главница,     така и  мораторна лихва  в размер на законната лихва за страната, считано от датата на падежа на всяка една дължима сума, до датата на завеждане на молбата за издаване на заповед за изпълнение в съда.

Предвид възникналото задължение ищцовото дружество е подало Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  и  поповод на нея било образувано ч.гр.д. № 4305 от 2015 г. по описа на СлРС.  Въз основа на извлечение от сметка била издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК против длъжника и ответник в настоящото производство   за заплащане на цената на доставената и консумирана питейна  вода за периода от 1 октомври 2012 г. до 30 септември 2013 г., ведно с  дължимата мораторна лихва.

В законноустановения срок по делото е постъпило възражение от страна на длъжника по връчена му заповед за изпълнение, поради което за ищцовото дружество бил налице интерес от предявяване на настоящия иск за установяване на вземането.

Предвид изложеното  моли съда  да осъди ответницата Р.А.С.   с ЕГН ********** ***  ДА ЗАПЛАТИ на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД - Сливен със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, БУЛСТАТ 829053806 сумата 235.42  лева главница, за доставена и консумирана питейна вода на адрес: гр. Сливен, ул. Шипка № 44  за периода от 1 октомври 2012 г. до 30 септември 2013 г., лихва размер на 52.46 лева към 01.10.2015 г., ведно със законна лихва, считано от датата на подаване на Заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на задължението  и разноски в размер на 26 лева.

Претендира направените в това производство разноски.

    В с.з. ищецът  - „Водоснабдяване и канализация – Сливен”  ООД,  представляван от   адв. Станислав РАФАИЛОВ от АК – Сливен   поддържа Исковата молба и  предвид обстоятелството, че по делото отговор не е постъпил, ответницата не се  явява   в днешното    с.з.   поради което  моли съда да постанови неприсъствено решение  по делото. 

            Ответницата, редовно призована не се явява в с.з. В дадения едномесечен срок не е депозирала отговор и не е представила доказателства.

            Съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. Ответницата не е  представила в срок отговор на исковата молба и не се явява в с.з. без да е поискала разглеждането на делото да стане в нейно отсъствие.

Съгл. чл. 239 от ГПК на страните са указани последиците от не представяне на отговор и неявяване в с.з. Искът е вероятно основателен с оглед представените с исковата молба доказателства.

            Решението се основава  на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

            Водим от гореизложеното, съдът

 

Р        Е        Ш       И   :


 

     ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД - Сливен със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, БУЛСТАТ 82905380, че Р.А.С.   с ЕГН ********** ***  ДЪЛЖИ на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД - Сливен със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, БУЛСТАТ 829053806 сумата 235.42  лева главница, за доставена и консумирана питейна вода на адрес: гр. Сливен, ул. Шипка № 44  за периода от 1 октомври 2012 г. до 30 септември 2013 г., лихва размер на 52.46 лева към 01.10.2015 г., ведно със законна лихва, считано от датата на подаване на Заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на задължението  за които суми има издадена Заповед № 2798 от 13 ноември 2015 г. по ч.гр.д. № 4305 от 2015 г.

 

 

                ОСЪЖДА Р.А.С.   с ЕГН ********** ***  ДА ЗАПЛАТИ   на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД - Сливен със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, БУЛСТАТ 829053806  разноски в размер на  76.50 лева внесена държавна такса и  360 лева адвокатски хонорар в исковото производство и 25 лв. в производството по издаване на заповед за изпълнение.

 

             Решението не подлежи на обжалване.

                   

 

           РАЙОНЕН СЪДИЯ: