Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  

                                                       18.02.2016г.

 

                          В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД,  граждански състав в съдебно заседание на осемнадесети януари през две хиляди и шестнадесета  година,  в състав:

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТОЗАР СВЕТИЕВ

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело  № 982 по описа на съда за 2015 год., за  да се произнесе съобрази следното:

 

     Предявен е пряк иск по чл.208, ал.1 от КЗ /отм./ на увредено лице срещу застраховател за заплащане на застрахователно обезщетение за настъпило застрахователно събитие.

     В исковата молба  на ищеца се твърди, че между него и ответното застрахователно дружество е сключена застраховка за земеделски култури с полица №9259, с валидност от 14.04.2014г. до 15.08.2014г., като застраховани били 45 дка череши в землището на с.Руманя, общ.Стара Загора при застрахователна сума 500 лева за декар. На 04.05.2014г. в резултат на градушка били повредени 70 процента от плодовете. На 10.05.2014г. се сключила допълнителна полица с №9500 за същите култури. След това на 16.05.2014г. отново имало градушка и причинени вреди. Сочат се подробно уврежданията и се твърди, че ответното дружество му изплатило застрахователно обезщетение в намален размер. Счита, че непокритите от застрахователя загуби са в размер на 11022,70 лева.

     От съда се иска да постанови съдебно решение, с което ответното дружество да бъде осъдено да заплати на ищеца сумата 11022,70 лева, представляваща останалата част от дължимо застрахователно обезщетение, ведно със законна лихва до окончателното изплащане. Претендират се разноските по делото.

     Ответното дружество е представило писмен отговор на исковата молба, с който оспорва нейната основателност. Претендират се разноските по делото, включително и юрисконсултско възнаграждение.

     В съдебно заседание ищецът се явява лично и с пълномощник. Исковата молба се поддържа.

     Ответното дружество не се представлява в съдебно заседание.

     От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

     Между ищеца М.К. и ответното „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД дружество е сключена застраховка за земеделски култури с полица №9259, с валидност от 14.04.2014г. до 15.08.2014г..Застраховани били 45 дка череши в землището на с.Руманя, общ.Стара Загора при застрахователна сума 500 лева за декар. На 04.05.2014г. в резултат на градушка настъпило частично унищожаване на черешовата реколта. На 10.05.2014г. се сключила допълнителна полица с №9500 за същите култури. Впоследствие на 16.05.2014г. отново имало градушка и унищожаване на плодове.

  Във връзка с подадени от ищеца заявления за настъпило застрахователно събитие се извършила оценка на щетите от страна на ответното дружество.

  Действителния размер на застрахователното обезщетение съобразно застрахователния договор и общите условия на ответното дружество възлиза на сумата 16 369 лева. От тази сума на ищеца е изплатено обезщетение в размер на 10776 лева, като разликата в размер на 5 593 лева не е изплатена.

  Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след преценка поотделно и в съвкупност на всички събрани по делото писмени доказателства, които са допустими, относими, безпротиворечиви и неоспорени от страните. Съдът кредитира и заключението  на вещото лице Н.Г., в чиято компетентност и добросъвестност няма основание за съмнение.

  Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

  Предявеният иск с правно основание чл.208, ал.1 от КЗ е допустим, а разгледан по същество е частично основателен.

     За да бъде ангажирана отговорността на ответния застраховател е необходимо  да се установи валидно застрахователно правоотношение, наличие на застрахователно събитие и  вреди, които да са настъпили  в  причинна връзка със събитието.

  Между страните не е спорно и несъмнено се установя наличието на валидно застрахователно правоотношение, настъпили застрахователни събития и наличието на вреди в резултат на последните. Спорни са стойността на вредите и размера на дължимото от ответния застраховател обезщетение.

  В настоящото производство е установен и размера на полагащото се на ищеца застрахователно обезщетение, а именно сумата 16369 лева, от която следва да се приспадне доброволно заплатената от ответника сума и при това положение остатъкът възлиза на 5593 лева, като до този размер иска е основателен.

  Предвид изложеното, съдът следва да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да заплати на ищеца заплати сумата 5593 лева, представляваща останалата част от застрахователно обезщетение по договор за застраховане на земеделски култури, оформен с полици №9259/14.04.2014г. и №9500/10.05.2014г., поради настъпило застрахователно събитие на 04.05.2014г. и на 16.05.2014г., ведно със законна лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане, а иска в останалата му част за разликата над уважения до пълния претендиран размер да се отхвърли като неоснователен.

  Страните са претендирали присъждане на разноските по делото, които съобразно уважения и отхвърления иск следва да се присъдят в размер на 873 лева за ищеца и в размер на 485 лева за ответното дружество.

  Ръководен от гореизложеното, съдът

                                                             

                                                  Р   Е   Ш   И   :

 

      ОСЪЖДА „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, ЕИК 130427863, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Г.С.Раковски” № 99 ДА ЗАПЛАТИ на М.Б.К. с ЕГН-********** *** сумата 5593 /пет хиляди петстотин деветдесет и три/ лева, представляваща останалата част от застрахователно обезщетение по договор за застраховане на земеделски култури, оформен с полици №9259/14.04.2014г. и №9500/10.05.2014г., поради настъпило застрахователно събитие на 04.05.2014г. и на 16.05.2014г., ведно със законна лихва върху нея, считано от 24.03.2015г. до окончателното изплащане, както и разноски по делото в размер на сумата 873  /осемстотин седемдесет и три/ лева.

  ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата над уважения до пълния претендиран размер като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

  ОСЪЖДА М.Б.К. с ЕГН-********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, ЕИК 130427863, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Г.С.Раковски” № 99 разноски по делото в размер на сумата 485 /четиристотин осемдесет и пет/ лева.

   Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: