Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  

                                                       18.02.2016г.

                          В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

     СЛИВЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД,  граждански състав в съдебно заседание на осемнадесети януари през две хиляди и шестнадесета  година,  в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТОЗАР СВЕТИЕВ

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело  № 979 по описа на съда за 2015 год., за  да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която  е предявена искова претенция с правно основание  чл. 135 от ЗЗД за обявяване на недействителност по отношение на ищците на конкретно посочена сделка, сключена между ответниците за покупко-продажба на идеални части от недвижим имот, като се сочи, че ищците са кредитори по отношение на прехвърлителя. Посочено е от какво произтича вземането. Изложени са подробни съображения в подкрепа на исковата претенция.  Сочи се, че със сделката се намалява имуществото на длъжника, като сделката е възмездна и поради това, че приобретателят е брат на длъжника е налице оборимата презумпция за знание за увреждане. От съда се иска уважаване на предявената искова претенция и присъждане на разноските по делото.

От страна на ответниците е постъпил отговор на исковата молба, с който се оспорва основателността на предявената искова претенция. Изложени са съображения в подкрепа на доводите, че исковата претенция е неоснователна и се иска нейното отхвърляне. Изложени са твърдения за оборване на презумпцията за знание по отношение на приобретателя за уреждане на кредиторите.

В съдебно заседание ищците се представляват от надлежно упълномощен процесуален представител, който поддържа исковата претенция на предявеното основание и моли за нейното уважаване. Претендират се  разноските по делото.

В съдебно заседание ответниците се представляват от пълномощник, който оспорва иска и моли за неговото отхвърляне.Претендират се разноските по делото.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

В полза на ищците са издадени изпълнителни листи, както следва:Изпълнителен лист от 18.10.2010г. по НОХД №2159/2009г. на РС-Сливен, за осъждането на ответника П.в. да заплати на ищеца С.Т. сумата 1200 лева, обезщетение за неимуществени вреди в резултат на престъпление, ведно със законната лихва, считано от 18.07.2009г. до окончателното изплащане и разноски в размер на 300 лева.

Изпълнителен лист от 24.09.2010г. по НОХД №2159/2009г на РС-Сливен, за осъждането на ответника П.В. да заплати на ищцата П.Ч. сумата 500 лева, представляваща разноски по делото.

Изпълнителен лист от 18.10.2010г. по НОХД №2159/2009г на РС-Сливен, за осъждането на ответника П.В. да заплати на ищеца Т.К. сумата 1200 лева, обезщетение за неимуществени вреди в резултат на престъпление, ведно със законната лихва, считано от 18.07.2009г. до окончателното изплащане и разноски в размер на 300 лева.

Въз основа на изпълнителните листи са образувани изпълнителни дела при ЧСИ Ирина Х.-*** срещу ответника П.В., но сумите не са заплатени от последния.

Ответниците са братя и с нотариален акт №106  от 26.10.2011г. по дело №409/2011г. на нотариус Сергей Стоев с район на действие –съдебния район на РС-Ямбол  Господинка Петкова /майка на ответниците/, лично и като пълномощник на ответника П.В. е продала на ответника В.В. идеалните си части от недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.555.237, с площ 220 кв.м., по кадастралната карта на гр.Ямбол,  заедно с построените в него жилищни сгради с идентификатори №87374.555.237.1 и 87374.555.237.2, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Продадената от П.В. идеална част е в размер на 1/6.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след преценка поотделно и в съвкупност на всички събрани по делото доказателства.

Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

Исковата претенция с правно основание чл. 135, ал. 1 от ЗЗД за признаване по отношение на ищците относителната недействителност на сключения между ответниците договор за продажба на недвижим имот е допустима, а разгледана по същество е основателна.

За да се уважи Павлов иск по чл.135 ЗЗД, е необходимо да е налице действителна по общите правила сделка, а в случая ищците не се позовават на пороци на сделката, които да дават основание да се счита, че атакувания договор е недействителен – нищожен / съгл. чл. 26 от ЗЗД / или унищожаем /съгл.чл.27 – чл.31 от ЗЗД/. Доводите на ищците касаят наличие на специфична форма на недействителност, разпростираща се единствено по отношение на тях и страните по увреждащата сделка, визирана в чл. 135 от ЗЗД. Отменителният /Павлов/ иск е за защита на лице, чиито интереси са увредени от сделка на негов длъжник и в полза на ищеца е предвидена възможност при доказване на увреждането и знанието у трето лице за това увреждане спрямо кредитора, да се върне в патримониума на длъжника прехвърления имот, за да може кредиторът да реализира правата си, като недействителността на сделката се разпростира, както по отношение на приобретателя, така и по отношение на длъжника. Кредиторите, предявили отменителния иск, следва да установят наличието и кумулативната даденост на  няколко обективни и субективни елементи от сложния фактически състав, предвиден в ал.1 на чл.135 от ЗЗД, а именно наличие на вземане на кредиторите, извършване на правни действия от страна на длъжника, увреждане чрез тях интересите на кредиторите и знание за  увреждането от длъжника и третото лице, с което той е договарял.

Безспорно е, че ищците са кредитори на ответника П.В.. Извършената между всички ответници сделка, която се атакува по настоящото дело е увреждаща ищците, тъй като с нея се намалява възможността на кредиторите да се удовлетворят от имуществото на длъжника чрез принудително изпълнение върху недвижимия имот, който съгласно разпоредбите на ГПК е секвестируем, тъй като задълженията са за вреди от непозволено увреждане.

Изложеното дава основание да се приеме, че предпоставките за уважаване на предявения отменителен иск по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД са налице, а именно  вземания на кредиторите - ищци, извършване на правни действия от страна на длъжника В. и увреждане чрез тях интересите на кредиторите, като длъжникът при извършването им несъмнено е знаел за увреждането. В ал. 2 на чл. 135 от ЗЗД е въведена  оборима презумпция за знание на увреждането, когато третото лице, с което длъжникът договаря е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника. В случая както се посочи по-горе длъжник спрямо ищците е ответникът П.В., който се е разпоредил чрез пълномощник със собствената си идеална част от недвижим имот в полза на брат си-ответника В.В., поради което в случая е приложима презумпцията по чл. 135, ал. 2 от ЗЗД, която в случая не е опровергана. Свидетелските показания не дават основание да се приеме, че посочената законова презумпция е оборена. Относителната недействителност по чл. 135 от ЗЗД е установена от законодателя с оглед защита интересите на кредитора от съзнателните действия на длъжника, които го увреждат. От друга страна, с оглед защита интересите на лицето, което е сключило увреждаща възмездна сделка с длъжника, законът поставя изискването то също да е знаело за увреждането. Когато обаче договарящият с длъжника е негов съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра, разпоредбата на чл. 135, ал. 2 от ЗЗД установява предположението, че знанието му се предполага до доказване на противното. Тази оборима законова презумпция, с която се обръща тежестта за доказване в процеса, също изхожда от основната цел на относителната недействителност по чл. 135 от ЗЗД – да се даде приоритет на защитата на интересите на кредитора пред тези на изброените близки на длъжника, които са сключили с последния увреждаща възмездна сделка и са придобили права по нея, а също и от обичайната житейска ситуация, че в тези случаи, както длъжникът, така и договарялият с него негов близък обикновено знаят за увреждането. В случая сделката е сключена след като срещу длъжника П.В. са били издадени изпълнителни листи въз основа на влязъл в сила съдебен акт, като с нея кредиторите ищци се увреждат, тъй като са поставени в невъзможност да съберат присъдените им вземания. Неоснователни са доводите за погасяване на техните права поради перемция на изпълнителните дела, тъй като прекратяването на изпълнително производство по перемция не води до погасяване на вземането на кредитора, който може със същия изпълнителен лист да образува ново изпълнително дело.

Предвид изложеното, съдът следва да постанови решение, с което да обяви атакуваната сделка за недействителна по отношение на ищците на основание чл.135 от ЗЗД.

Съгласно правилата на процеса на ищците следва да бъдат присъдени претендираните разноски, в размер на по 500 лева за К. и Ч. и 578 лева за Т..

                 Ръководен от изложеното съдът

                     Р    Е     Ш   И:

                 ОБЯВЯВА за ОТНОСИТЕЛНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН на основание чл.135 от ЗЗД по отношение на ищците С.Ж.Т. с ЕГН-********** *** 34-А-52, Т.Г.К. с ЕГН-********** *** и П.И.Ч. с ЕГН-********** ***-1 сключения на 26.10.2011г. в гр.Ямбол под формата на нотариален акт №106 от 26.10.2011г. по дело №409/2011г. на нотариус Сергей Стоев с район на действие –съдебния район на РС-Ямбол договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който ответникът П.П.В. с ЕГН-********** *** е продал на брат си-ответника В.П.В. с ЕГН-********** *** собствената си 1/6 ид.част от недвижим имот, находящ се в гр.Ямбол, ул.Александър Зограф” №10, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.555.237, с площ 220 кв.м., по кадастралната карта на гр.Ямбол,  заедно с построените в него жилищни сгради с идентификатори №87374.555.237.1 и 87374.555.237.2, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

                  ОСЪЖДА П.П.В. с ЕГН-********** *** и В.П.В. с ЕГН-********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на С.Ж.Т. с ЕГН-********** *** 34-А-52 сумата 578 /петстотин седемдесет и осем/ лева, представляваща разноски по делото.

         ОСЪЖДА П.П.В. с ЕГН-********** *** и В.П.В. с ЕГН-********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Т.Г.К. с ЕГН-********** *** сумата 500 /петстотин/ лева, представляваща разноски по делото.

        ОСЪЖДА П.П.В. с ЕГН-********** *** и В.П.В. с ЕГН-********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на П.И.Ч. с ЕГН-********** ***-1 сумата 500 /петстотин/ лева, представляваща разноски по делото.

        Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: