Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е         471

 

гр.Сливен,  12    юни  2015  год.

 

В    И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

     Сливенският районен съд,  гражданско отделение - ІІІ - ти граждански състав,   в публично съдебно заседание на осми юни  две хиляди и петнадесета  година  в  състав :

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ПЕТЯ МАНОВА

 

     при секретаря Н.Е., като разгледа докладваното от  р. съдия гр. дело № 834/2015  г. на СлРС , за да се произнесе,  съобрази следното:

 

     Предявен е иск  с  правно основание  чл.  150 от СК.

     В исковата си молба  ищцата – Ж.Г.Т.  като майка и законна представителка на малолетното дете Габриела Стойчева Желязкова заявява, че  с протоколно определение от 9 май 2013 г.  по гр.д. № 670/2013 г. на СлРС  одобрил постигната спогодба между  страните за увеличение на издръжката, която бащата С.Ж. да заплаща на детето от 50 на 80 лева месечно, считано от 9 май 2013 г.

От постановяване на тази издръжка бил изминал период през който съществено се изменили  условията при които същата била определена.  Освен това с естественото израстване на детето се увеличили и нуждите му от средства за дрехи, храна и учебни помагала.  Предходната определена издръжка в размер на 80 лева била крайно    недостатъчна за задоволяване на потребностите на едно тринадесет годишно дете, свързани с естествените му нужди, физическото му израстване и интелектуално развитие.

   Нямала странични доходи за да покрива напълно и без лишения нуждите на детето от облекло, обувки, качествена и  здравословна храна, помагала за училище и други от първа необходимост неща, тъй като работела като оператор на компютър и получава месечно възнаграждение в размер на 550 лева бруто с която посрещала всички разходи и нужди на детето.

   Счита, че са налице условията на чл. 150 от СК за увеличаване на заплащаната от ответника издръжка, която с оглед възрастта на детето, материалната възможност на родителите и най-вече на ответника следвало да се увеличи от 80 на 120 лева.

   Освен изложените обстоятелство  в СК  бил регламентиран минималния размер на издръжка на дете по който праг били преди предявяване на иска.

  

 

 

     Предвид изложеното  моли съда  да постанови решение  с което  измени  определената с протоколно определение от 9 май 2013 г. по гр. № 670/2013  г. на СлРС издръжка, която С.Д.Ж.  заплаща Ж.Г.Т. като майка и законна представителка на малолетното дете Габриела Стойчева Желязкова като я увеличи от 80 лева месечно на 120 лева месечно, считано от  датата на предявяване на иска – 13 март 2015 г.  г.   до настъпването на законови   причини за  нейното прекратяване или изменяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане .    

     В даденият едномесечен срок ответникът  не е представил Отговор на Исковата молба.       

     В  с.з.  ищцата  лично и   чрез процесуалният  си представител    адв. Милен КАЛОЯНОВ  от АК – Сливен  поддържа  иска и моли съда да постанови неприсъствено решение на основание чл. 238 и 239 от ГПК в предвид обстоятелството, че по делото отговор не е постъпил, ответникът не се явява в с.з., не е поискал делото да се гледа в негово отсъствие.  Претендира разноски по делото.

            Ответникът, редовно призован   не се явява в с.з.   

            В дадения едномесечен срок не е депозирал  отговор, не е представил  доказателства и не е поискал делото да се разглежда в негово отсъствие.

      След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

     От представеното копие от Удостоверение за раждане се установява, че  ГАБРИЕЛА СТОЙЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА  е родена на  20февруари 2002  г. от майка Ж.Г. ЖЕЛЯЗКОВА  и баща С.Д.Ж..

      С Решение № 994 от  11 октомври 2006  г. по гр.д. № 1983/2006 г. на СлРС   е прекратен сключения граждански брак между страните  и е утвърдено сключеното между тях споразумение по чл. 51 от СК, като  бащата  се е задължил да заплаща на Ж.Г. ЖЕЛЯЗКОВА  като майка и законна представителка на малолетното дете ГАБРИЕЛА СТОЙЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА  месечна издръжка в размер на 50 лева, считано от 2 октомври  2006 г.

        С протоколно определение от 9 май 2013 г.  по гр.д. № 670/2013 г. на СлРС  одобрил постигната спогодба между  страните за увеличение на издръжката, която бащата С.Ж. да заплаща на детето от 50 на 80 лева месечно, считано от 9 май 2013 г.

            Съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. Ответника не е  представил в срок Отговор на Исковата молба и не се явява в с.з. без да е поискал разглеждането на делото да стане в негово отсъствие.

Съгл. чл. 239 от ГПК на страните са указани последиците от не представяне на отговор и неявяване в с.з. Искът е вероятно основателен с оглед представените с исковата молба доказателства.

            Решението се основава  на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

            Водим от гореизложеното, съдът

 

Р        Е        Ш       И   :

 

    ИЗМЕНЯВА определената с   протоколно определение от 9 май 2013 г.  по гр.д. № 670/2013 г. на СлРС  месечна издръжка,  която  С.Д.Ж.  с ЕГН ********** *** Стоянов 8 - Б – 5  се е задължил да  заплаща на  Ж.Г.Т. с ЕГН **********  като майка и законна представителка на малолетното дете Габриела Стойчева ЖЕЛЯЗКОВА  и двете от гр. Сливен,  кв. Дружба 6 – А – 12 чрез адв. Е.П. *** със адрес за призоваване: гр. Сливен,  ул. Г. С. Раковски 15 като я УВЕЛИЧАВА от 80 /осемдесет/ лева на  120 /сто и двадесет/ лева месечно, считано от датата на предявяването на иска – 13 март 2015  г до настъпването на законови   причини за  нейното прекратяване или изменяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. 

                 

            ОСЪЖДА С.Д.Ж.  с ЕГН ********** *** Стоянов 8 - Б – 5    да заплати на    Ж.Г.Т. с ЕГН **********    от гр. Сливен,  кв. Дружба 6 – А – 12 чрез адв. Е.П. *** със адрес за призоваване: гр. Сливен,  ул. Г. С. Раковски 15   направените по делото разноски в размер на  600 лева, представляващи заплатен адвокатски хонорар.

 

            ОСЪЖДА С.Д.Ж.  с ЕГН ********** *** Стоянов 8 - Б – 5      да заплати   държавна такса  по сметка на СлРС в размер на  57.60 лева.

             

 


Решението не подлежи на обжалване.


 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: